Świadectwa energetyczne Jurata
4.6/5
Twojajurata.pl

Świadectwo energetyczne także dla apartamentów na wynajem krótkoterminowy 2023. Kto wydaje? Jaka cena?

Świadectwo energetyczne dla mieszkań położonych w bloku, w tym dla apartamentów przeznaczonych do wynajmu wakacyjnego, będzie obowiązkowe od 28 kwietnia 2023r. Co to jest świadectwo energetyczne? Dlaczego trzeba je mieć? Kto może je wyrobić? Jaki koszt świadectwa energetycznego?

Zgodnie z nowelizacją Ustawy z dn. 7.10.2022r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane, od dnia 28. kwietnia 2023r. wprowadzono nowe obowiązki dla właścicieli i zarządców nieruchomosci, w zakresie posiadania świadectw charakterystyki energetycznej. Wspomniana ustawa to nic innego jak dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej.

Obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego obejmował dotąd wyłącznie nieruchomości powstałe po 2009r. Od 28 kwietnia 2023r. konieczność wyrobienia dokumentu obejmuje także starsze lokale i budynki.

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej, potocznie określane jako świadectwo energetycznecertyfikat energetyczny или paszport energetyczny jest dokumentem opracowywanym na podstawie oceny energetycznej budynku lub jego części. Opracowanie takie polega na obliczeniu zapotrzebowania budynku lub lokalu na energię, niezbędną do ogrzewania lub chłodzenia wnętrz, oświetlenia, podgrzania wody i wentylacji.

Celem opracowania jest dostarczenie informacji na temat energochłonności budynku lub jego części ( w tym pojedynczego lokalu), co ma pozwolić potencjalnym nabywcom lub najemcom na zaznajomienie się z kosztami utrzymania nieruchomości.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od daty wydania. Okres ten jest jednak krótszy w przypadku remontu mającego wpływ na zużycie energii. W przypadku dokonania termomodernizacji budynku lub lokalu, a także w przypadku wprowadzenia zmian w sposobie ogrzewania, wentylacji czy chłodzenia nieruchomości, w okresie ważności „certyfikatu”, konieczne będzie ponowne wyrobienie świadectwa, po zakończeniu prac wpływających na parametry energtyczne nieruchomości. 

Czy apartamenty i mieszkania wakacyjne musza mieć świadectwo energetyczne?

Wspomniana nowelizacja rozszerza dotychczasowe obowiązki posiadania świadectw energetycznych na właścicieli domów jednorodzinnych oraz samodzielnych lokali w budynkach, którzy będą chcieli swoją nieruchomość sprzedać lub wynająć. Oznacza to, że konieczność uzyskania świadectwa energetycznego dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości, a obowiązek ten obejmuje także mieszkania i apartamenty przeznaczone na wynajem krótkoterminowy.

Odpowiadając zatem na powyższe pytanie: tak, apartamenty wakacyjne także muszą posiadać paszport energetyczny.

Zgodnie z nowelizacją, nie wystarczy samo posiadanie świadectwa energetycznego, ale konieczne jest umieszczanie informacji o nim już w ogłoszeniu o sprzedaży lub wynajmie. To oznacza, że każda nieruchomość prezentowana publicznie na portalach z ogłoszeniami oraz w serwisach rezerwacyjnych, od 28 kwietnia 2023r. musi zawierać wzmiankę o tym, że świadectwo charakterystyki zostało wydane, a numer świadectwa powinien zostać opublikowany w celu jego weryfikacji.

Obowiązek przekazania świadectwa energetycznego najemcy także przy najmie krótkoterminowym.

Wskazać należy, że świadectwo energetyczne wydawane jest dla nieruchomości, a nie dla właściciela. Nowe przepisy wprowadzają także obowiązek przekazania świadectwa nowemu nabywcy nieruchomości lub najemcy – niezależnie od tego, czy umowa najmu jest długoterminowa, czy tylko na krótkoterminowy pobyt jak wakacje.

Zgodnie z nowelizacją:

„Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przekazują odpowiednio nabywcy albo najemcy:

  1. świadectwo charakterystyki energetycznej – przy sporządzeniu aktu notarialnego umowy zbycia prawa własności albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  2. kopię świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci papierowej, albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci elektronicznej – przy zawarciu umowy najmu.”

 

W przypadku najmu krótkoterminowego i wakacyjnego, obowiązek ten obejmuje konieczność udostępnienia gościom takiego świadectwa już na etapie zawierania umowy najmu. To oznacza, że w przypadku rezerwacji apartamentu na wakacje, paszport energetyczny powinien być przesłany klientowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby przyszły gość mógł zapoznać się z jego treścią. Może to być załącznik do potwierdzenia rezerwacji lub link do dokumentu. Papierowa kopia dokumentu powinna znajdować się w każdym apartamencie. W przypadku sprzedaży nieruchomości, świadectwo energetyczne należy przekazać nabywcy przy sporządzeniu aktu notarialnego umowy sprzedaży.

 

Kto wydaje świadectwo energetyczne?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, świadectwo charakterystyki energetycznej może zostać sporządzone wyłącznie przez uprawnioną osobę, która jest wpisana na listę Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Jest to o tyle istotne, że dane zawarte w „certyfikacie” są udostępniane w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej budynków. Baza ta jest jawna i powszechnie dostępna.

Zgodnie z ustawą:

Osoba uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej przekazuje świadectwo charakterystyki energetycznej zlecającemu sporządzenie tego świadectwa w postaci:

  1. papierowej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej lub
  2. elektronicznej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.

Oznacza to, że świadectwo charakterystyki energetycznej może zostać wydane tylko przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami, które dysponują odpowiednimi kwalifikacjami, legitymują się wpisem na listę osób uprawnionych i posiadają możliwość publikacji danych zawartych w świadectwie, w publicznej bazie danych.

 

Jak wyrobić świadectwo energetyczne dla mieszkania i apartamentu w Juracie lub Jastarni?

Aby wyrobić świadectwo energetyczne dla posiadanego apartamentu lub domu, położonego na terenie gminy Jastarnia, można skorzystać z ofert dostępnych na rynku lub zlecić opracowanie takiego świadectwa nam. W tym celu należy skontaktować się z nami, a przejmiemy na siebie całą procedurę uzyskania dokumentu, w sposób szybki, wygodny i z minimalnym zaangażowaniem właściciela.

Z uwagi na fakt, że jako właściciel marki TwojaJurata.pl, zajmujemy się profesjonalną obsługą rynku nieruchomości, mamy możliwość wykonania opracowania, skompletowania i weryfikacji dokumentów niezbędnych do wydania świadectwa, a w razie konieczności – także odtworzenia dokumentów źródłowych.

Jaki jest koszt świadectwa energetycznego dla mieszkania, a jaki dla domu?

Obecne rynkowe ceny sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej to wydatek rzędu kilkuset złotych. Cena uzależniona jest od lokalizacji nieruchomosci, jej kształtu, powierzchni (kubatury), przeznaczenia i stopnia skomplikowania.

Koszt świadectwa energetycznego dla mieszkań startują od ok. 300 zł., chociaż w Internecie można znaleźć oferty tańsze. Certyfikaty dla domów jednorodzinnych mogą być kilkukrotnie wyższe.  Ceny te nie obejmują jednak przygotowania niezbędnej dokumentacji, zweryfikowania stanu faktycznego z dokumentacją projektową, pomiarów, wykonania zdjęć czy uzupełnienia danych wyjściowych o brakujące informacje, które są niezbędne dla opracowania paszportu energetycznego.

Ze względu na fakt, że omawiana nowelizacja rozszerza krąg osób, które powinny zadbać o posiadanie odpowiedniego certyfikatu – nie ma co liczyć, że ceny będą spadać. Z uwagi na ograniczoną liczbę podmiotów uprawnionych do wydawania świadectw oraz rosnącą liczbę nieruchomości objętych obowiązkiem posiadania świadectwa energetycznego, ceny za opracowanie dokumentacji, najprawdopodobniej będą rosły.

Warto jednak poświęcić kilkaset złotych na wyrobienie certyfikatu. W porównaniu do wartości nieruchomości, jest to wydatek niewielki, ale pozwoli właścicielowi spać spokojnie. Tym bardziej, że za brak świadectwa grożą dotkliwe kary. Im szybciej, tym lepiej.

 

Jakie kary za brak świadectwa energetycznego?

Ponieważ od 28 kwietnia 2023r. posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla nieruchomości przeznaczonych na wynajem lub do sprzedaży będzie obowiązkowe, ustawodawca przewidział kary za brak świadectwa.

Brak świadectwa charakterystyki energetycznej grozi karą w wysokości do 5 tys. zł. 

Co istotne, w przypadku nieruchomości na wynajem, które stanowią odrębne lokale w budynku, muszą posiadać własne certyfikaty. Nie wystarczy zatem, aby zarządca lub właściciel budynku, w którym mamy apartament czy mieszkanie, przekazał nam świadectwo dla całego budynku lub kamienicy!

Odpowiedzialność spoczywa także na podmiotach wydających certyfikaty, gdyż poświadczanie nieprawdy lub wydanie świadectwa z naruszeniem przepisów stanowi przestępstwo. Przestępstwem jest także posługiwanie się fałszywym lub podrobionym świadectwem oraz świadectwem wydanym w oparciu o nieprawdziwe dane wyjściowe.

Z tych powodów bardzo istotne jest dokładne sprawdzenie stanu faktycznego z tym, który widnieje w dokumentacji technicznej i prawnej, prowadzonej dla nieruchomości. Dzięki szybkiemu audytowi łatwo uwidocznimy wszelkie nieprawidłowości i będziemy mieli pewność, że wydane świadectwo będzie zgodne z prawdą i …prawem. Przy okazji właściciel może zgromadzić cenną dokumentację przydatną przy remontach, sprzedaży i jakichkolwiek innych inwestycjach w swoją nieruchomość.

Należy zachować szczególną ostrożność, zamawiając „gotowe”, „szybkie” i „tanie” świadectwa charakterystyki energetycznej w Internecie. Świadectwo wydane bez sprawdzenia nieruchomości i zastosowanych w niej rozwiązań energetycznych może być nie tylko nieważne, ale przede wszystkim – naraża właściciela na poważne sankcje. 

Nowe przepisy wprowadzają także szczegółowe kontrole systemów grzewczych i zgodności danych zawartych w świadectwie ze stanem faktycznym. Zważywszy na fakt, że dane świadectw są umieszczone w rejestrze centralnym, a dane nieruchomości są widoczne dla podmiotów sprawujących nadzór – kontrole mogą być prowadzone wyrywkowo i dotyczą każdej nieruchomości objętej obowiązkiem ustawowym, bez wyjątku.

 


 

Źródła: 

Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej Poz. 376 tom 1

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji Obwieszczenie Ministra Rozowju, Pracy i Technologii z dnia 19 lutego 2021 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MInistra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów protokołówz kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji

 

Masz więcej pytań?

Chcesz wyrobić świadectwo energetyczne dla nieruchomosci na Półwyspie Helskim?

Встретить OFERTĘ>

Kopiowanie niniejszego tekstu jest zabronione. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2023 by Goclaw Investments Paweł Gocławski, Warszawa.