Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW BĘDĄCYCH NAJEMCAMI LUB PRZYSZŁYMI NAJEMCAMI, W RAMACH USŁUG KRÓTKOTERMINOWEGO ZAKWATEROWANIA W APARTAMENTACH WAKACYJNYCH (TwojaJurata.pl)

1. Skąd mamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy dane, które zostały nam przekazane przez Państwa w zapytaniu rezerwacyjnym lub podczas zawierania umowy najmu, np. poprzez wypełniony formularz kontaktu/rezerwacji na naszych stronach (www.twojajurata.pl) lub portalach, na których umieszczone są nasze wizytówki, np. (www.eholiday.pl), (www.fajnewczasy.pl), a także dane przekazane podczas rezerwacji apartamentu za pośrednictwem zewnętrznych portali np. (booking.com) i in. ponadto dane wskazane w wiadomościach e-mail kierowanych do nas bezpośrednio oraz w formularzach zakwaterowania wypełnianych osobiście.

2. Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób?

Przetwarzamy następujące dane osobowe (jeżeli zostały podane):

 • Imiona i nazwiska
 • Adresy zamieszkania i do korespondencji (ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto)
 • Numery telefonów
 • Adresy e-mail
 • Numery kont bankowych lub/i kart kredytowych
 • Numery NIP lub/i PESEL
 • Datę urodzenia
 • Rodzaj i numer dokumentu tożsamości, organ wydający, termin wydania i termin ważności
 • Liczbę Gości ogółem
 • Liczbę dzieci i wiek dzieci
 • Terminy pobytu

Dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w niezbędnym zakresie (przyjęcie rezerwacji online, wygenerowanie potwierdzenia rezerwacji, automatyczne potwierdzenia dokonanych transakcji, zkaładnie konta użytkownika, dokonanie płatności online).

Dane te nie są profilowane.

3. W jakim celu przetwarzamy powierzone nam dane osobowe?

Państwa dane przetwarzamy na potrzeby dokonania i obsługi rezerwacji oraz na potrzeby zawarcia i wykonania umowy najmu, w tym płatności:
Podanie niektórych danych jest niezbędne do przygotowania odpowiedniej oferty najmu, np. liczba Gości i wiek dzieci mogą wpłynąć na prezentację odpowiedniego lokalu.
Dane identyfikacyjne, takie jak imiona i nazwiska, nip lub pesel oraz dane dokumentu tożsamości są niezbędne do odpowiedniego zaadresowania oferty oraz określenia, kto jest lub będzie stroną umowy najmu (najemcą).
Dane adresowe są niezbędne dla zawarcia umowy najmu oraz określenia, w jaki sposób możemy skontaktować się z Państwem w razie potrzeby wysłania pisma, np. faktury, wezwania do zapłaty itp.
Dane kontaktowe, w tym numer telefonu i adres e-mail są potrzebne do tego, abyśmy mogli wysłać Państwu i ofertę najmu oraz dokumenty rezerwacyjne, w tym umowę. Dzięki podaniu pełnych danych kontaktowych możemy też skontaktować się z Państwem w celach informacyjnych, np. w przypadku potwierdzenia terminu przyjazdu lub poinformowania Państwa o ewentualnych zdarzeniach, które mogą wpłynąć na Państwa wypoczynek.
Numery kont bankowych i kart kredytowych przechowujemy wyłącznie w wyniku potwierdzenia przez Państwa zawarcia umowy (autoryzacji) i wyłącznie dla celów dowodowych, to znaczy takich, które potwierdzają Państwa tożsamość lub/i transakcję i mogą służyć do identyfikacji Państwa jako naszych Klientów.
Państwa dane przetwarzamy również w celach księgowych, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
Państwa dane przetwarzamy również w celach wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, np. na potrzeby windykacji należnych nam kwot lub w związku z wszelkimi roszczeniami jakie mogą nam przysługiwać przeciwko Państwu (w wypadku naruszenia zawartej z nami umowy), a ponadto w celach statystycznych i archiwizacyjnych (np. dla określenia, czy byli już Państwo naszymi Gośćmi w przeszłości).
Państwa dane pozyskane w ramach świadczonych przez nas usług zakwaterowania (TwojaJurata.pl) nie są i nie będą wykorzystywane w celu realizacji innych świadczonych przez nas usług w ramach tej samej działalności gospodarczej, chyba że wyrażą Państwo na to odrębną zgodę.

4. Czy muszą Państwo podawać swoje dane osobowe?

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich ujawnienia nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy najmu. Są one bowiem niezbędne dla określenia Państwa tożsamości oraz zabezpieczenia naszych i Państwa interesów.

5. Czy Państwa dane będą wykorzystywane w celach marketingowych?

Nie wykorzystujemy powierzonych nam danych w celach marketingowych bez wyraźnej zgody na takie działanie. Dotyczy to również mailingu.

6. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby zawarcia umowy najmu jest art. 6 ust. 1 lit. b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO)

7. Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe pozyskane w celach rezerwacyjnych lub/i zawarcia umowy najmu będziemy przetwarzać do czasu niezbędnego dla prawidłowego wykonania umowy najmu przez Państwa oraz przez nas.
Po zakończeniu trwania umowy, Państwa dane będą przechowywane w celach archiwizacyjnych i statystycznych przez okres nie dłuższy niż 10 lat, a w celach marketingowych (jeżeli wyrazili Państwo taką zgodę) przez okres nie dłuższy niż 10 lat lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
Po zakończeniu trwania umowy najmu Państwa dane będą przetwarzane w celach księgowych przez okres co najmniej 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym je pozyskaliśmy, o ile w wyniku pozyskania Państwa danych doszło do zawarcia umowy najmu. Okres ten może ulec zmianie, w przypadku zmiany przepisów podatkowych.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w trakcie obowiązywania umowy najmu będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania tych danych dopiero po zakończeniu trwania umowy najmu lub/i wywiązania się przez wszystkie strony umowy ze swoich zobowiązań. W niektórych przypadkach, może to wiązać się z koniecznością wcześniejszego rozwiązania umowy. Pełne zaprzestanie przetwarzania Państwa danych będzie mogło nastąpić po wygaśnięciu ciążącego na nas obowiązku prawnego związanego z koniecznością przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych następuje natychmiast po uzyskaniu od Państwa żądania zaprzestania przetwarzania danych w tych celach lub ich usunięcia bądź ograniczenia sposobu przetwarzania (prawo do bycia zapomnianym).

8. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są bezpieczne, a dostęp do nich mają wyłącznie Administrator danych osobowych oraz uprawnieni i upoważnieni pracownicy, współpracownicy i pełnomocnicy, są nimi:

 • Spółka Seo-Partner sp. z o. o. z siedzibą w Wejherowie, która posiada dostęp jedynie do danych rezerwacji (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu) – w zakresie obsługi informatycznej serwisu;
 • Opiekun apartamentu (Rezydent), który musi znać Państwa dane aby móc wydać Państwu lokal (imię i nazwisko, nr telefonu, nr rezerwacji) – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy;  

Państwa dane rezerwacji są przekazywane właścicielowi apartamentu, w celach prowadzenia ewidencji księgowej (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu) – w zakresie określonym przez przepisy podatkowe;

Dostęp do Państwa danych przez osoby inne niż Administrator jest ograniczony do minimum, co oznacza, że osoby te mają ograniczony dostęp do Państwa danych i wyłącznie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy.

Państwa dane rozliczeniowe w niezbędnym zakresie (imiona i nazwiska, adres, numer telefonu, adres e-mail) przekazujemy do podmiotów obsługujących płatności internetowe (PayPal/PayU). Podmioty te administrują Państwa danymi na podstawie własnej polityki, na którą nie mamy wpływu.

Dostęp do Państwa danych mają także uprawnione organy państwowe, w związku z prowadzonymi postępowaniami, np. urząd skarbowy, policja, prokuratura, sądy i in.

Państwa dane mogą być również przekazane podmiotom trzecim wyłącznie w celu dochodzenia roszczeń, np. zaległego czynszu lub zapłaty za zniszczenia. Podmiotami takimi są uprawnieni pracownicy lub prawnicy i kancelarie prawne działające z naszego upoważnienia (pełnomocnicy).

Nie sprzedajemy i nie użyczamy danych naszych Klientów osobom postronnym, w tym firmom marketingowym, bankom, sklepom itp.

Państwa dane osobowe nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), a w przypadku konieczności ich przeniesienia w granicach EOG, odbędzie się to w zakresie i w sposób dopuszczony na podstawie RODO.

9. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych i jak mogą Państwo skontaktować się z Administratorem?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Paweł Gocławski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Goclaw Investments Paweł Gocławski, z siedzibą w Warszawie (00-801), przy ul. Chmielnej 73C lok. 215, NIP 5262604078, będący jednocześnie właścicielem marki TwojaJurata.pl
Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: dane.osobowe@goclawski.com.pl , telefonicznie: 533 011 328, lub pocztą tradycyjną pod adresem: Skrytka Pocztowa nr 8, 05-085 Kampinos.

Administratorem danych osobowych pozyskanych w celu obsługi płatności i przekazanych do podmiotów zewnętrznych w celach realizacji tych płatności są te podmioty (PayPal/PayU). Z administratorem tych danych osobowych należy kontaktować się bezpośrednio z podmiotami, które przetwarzają dane: www.paypal.com oraz www.payu.pl 

10. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych w każdym czasie, w tym żądania wygenerowania pliku z informacją o danych osobowych, ich weryfikacji, sprostowania i żądania usunięcia lub przeniesienia w każdym czasie.
Mają Państwo prawo żądania zaprzestania przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Gdzie jeszcze mogą Państwo zapoznać się z informacjami o swoich prawach i zakresie przetwarzania danych osobowych?

Informacje o ochronie Państwa danych osobowych znajdują się również pod linkiem: http://www.goclawski.com.pl/o-nas/polityka-prywatności