PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE

PODMIOT UPRAWNIONY:

Właścicielem serwisu TwojaJurata.pl oraz znaku usługowego oraz nazwy (marki) „TwojaJurata.pl” stanowiącego połączenie słowno-graficzne (logo) jest Paweł Gocławski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GOCLAW INVESTMENTS PAWEŁ GOCŁAWSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Chmielna 73c/215, 00-801 Warszawa i adres do doręczeń: Skrytka pocztowa nr 8, 05-085 Kampinos, NIP 5262604078, REGON 222078125. („OPERATOR”)

 

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRAW AUTORSKICH I POKREWNCYH:

  1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Operatora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, których zezwolenia Operator posiada i objęte są ochroną przepisów Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
  2. Serwis Internetowy stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego i  należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnej. Zabronione jest kopiowanie Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Zabronione jest modyfikowanie, adaptowanie, tłumaczenie, odkodowywanie, dekompilowanie (tłumaczenie kodu źródłowego), dezasemblowanie (odtwarzanie kodu źródłowego) oraz jakikolwiek inne starania zmierzające do ustalenia kodu źródłowego Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
  3. Znaki handlowe i usługowe Operatora oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw podmiotów trzecich, w tym autorskich praw majątkowych, w zakresie treści udostępnianych w Serwisie Internetowym przez podmioty trzecie w stosunku do Operatora.
  5. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony praw autorskich i pokrewnych znajdują się w Regulaminie>