Do you have any questions?
Write to us!

Website and booking regulations
TwojaJurata.pl

(General Terms of Service)

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://TwojaJurata.pl/ (dalej jako: „TwojaJurata.pl”, „Serwis Internetowy”, „Serwis rezerwacyjny”,Serwis”).

Naszym celem jest udostępnienie serwisu internetowego dla wszystkich osób korzystających z TwojaJurata.pl (dalej jako: „Usługobiorcy”) i umieszczających za jego pośrednictwem ogłoszenia najmu obiektów noclegowych, przeznaczonych do zakwaterowania krótkoterminowego (dalej jako: „Wynajmujący”) albo zainteresowanych rezerwacją noclegu na terenie gminy Jastarnia, w miejscowościach takich jak Jastarnia, Jurata i Kuźnica (dalej jako: „Turysta”).

Właściciel Serwisu Internetowego (Operator) udostępnia miejsce dla Wynajmujących i Turystów, a w określonych przypadkach jest prawnym przedstawicielem (Pełnomocnikiem) Wynajmujących, w zawieranych przez nich umowach najmu. Prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu (przede wszystkim udostępnienie przedmiotu najmu i dokonanie zapłaty czynszu) ciążą wyłącznie na Wynajmującym i Turyście.

Dokonywanie rezerwacji noclegów odbywa się poprzez bezpośredni kontakt Turysty z Wynajmującym za pomocą danych podanych w ogłoszeniu (dane kontaktowe lub formularz kontaktowy), a w niektórych przypadkach za pomocą Systemu Rezerwacji dostępnego w Serwisie, który umożliwia Turystom między innymi wybór obiektu, dat pobytu, wybór liczby gości, wybór sposobu zapłaty i dokonanie płatności online.

Następnie, dokonana rezerwacja jest realizowana przez Turystę w zarezerwowanym obiekcie, a Wynajmujący jest zobowiązany do przyjęcia Turysty w umówionym czasie pod umówionym adresem, zapewniając standard wymagany przepisami prawa i zgodny z opisem obiektu widocznym w ogłoszeniu.

Poniższy regulamin ustala ogólne zasady i warunki korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasady i warunki, na jakich nastąpi korzystanie z usług elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym, a także składanie rezerwacji oraz zawarcie i realizacja umów najmu zawartych w wyniku funkcjonalności ofertowanych przez TwojaJurata.pl.

Prosimy o zapoznanie  się regulaminem i dokonywania rezerwacji obiektów noclegowych,

Zespół TwojaJurata.pl

Poniższy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2023r. Regulamin w wersji obowiązującej do 31.08.2023r. w tym umów najmu zawartych do 31.08.2023r. włącznie, do pobrania here>

Table of Contents

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem serwisu TwojaJurata.pl oraz znaku usługowego oraz nazwy (marki) „TwojaJurata.pl” stanowiącego połączenie słowno-graficzne (logo) jest Paweł Gocławski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GOCLAW INVESTMENTS PAWEŁ GOCŁAWSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Chmielna 73c/215, 00-801 Warszawa i adres do doręczeń: Skrytka pocztowa nr 8, 05-085 Kampinos, NIP 5262604078, REGON 222078125.
 2. Podmiotem zarządzającym Serwisem jest właściciel serwisu, z którym można skontaktować się poprzez formularze kontaktowe zawarte w Serwisie, pod adresem poczty e-mail: info(et)twojajurata.pl oraz telefonicznie, pod numerem telefonu: +48732566262.
 3. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów (oraz Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta) przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 4. Operator prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych. W Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – są to podmioty trzecie w stosunku do Operatora, które mogą korzystać z Serwisu Internetowego i zawierać między sobą Umowy Najmu. W konkretnych przypadkach, Operator występuje w Serwisie również w roli Pełnomocnika Wynajmujących, w zakresie administracyjnej obsługi Rezerwacji. Operator nie ingeruje w treść i wykonanie zobowiązań, jakie zaciągają między sobą Usługobiorcy w Serwisie Internetowym i poza nim, chyba że sam bierze udział w zawarciu umowy za pośrednictwem Serwisu.
 5. Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się do usług Operatora reklamowanych w Serwisie Internetowym, dla świadczenia których wymagane jest zawarcie odrębnej umowy z Operatorem, w zakresie: (1) pośrednictwa w obrocie nieruchomościami; (2) zarządzania nieruchomościami; (3) sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej i audytów energetycznych; (4) prac projektowych, remontowych i budowlanych; (5) zastępstwa inwestycyjnego;
 6. W ramach TWOJAJURATA.PL Operator nie świadczy na rzecz Usługobiorców usług hotelarskich, turystycznych, gastronomicznych, transportowych, a także świadczeń w zakresie przechowania rzeczy, opieki nad osobami i zwierzętami, opieki medycznej i informacji turystycznej, które zostały zdefiniowane w przepisach obowiązującego prawa. 

2. DEFINICJE

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
  2. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, TWOJAJURATA.PL – serwis internetowy prowadzony przez Operatora i dostępny pod adresem internetowym https://twojajurata.pl/.
  3. OPERATOR – Paweł Gocławski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GOCLAW INVESTMENTS PAWEŁ GOCŁAWSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Chmielna 73c/215, 00-801 Warszawa i adres do doręczeń: Skrytka pocztowa nr 8, 05-085 Kampinos, NIP 5262604078, REGON 222078125. oraz adres poczty elektronicznej: info(et)twojajurata.pl, numer telefonu: +48732566262, będący zarządcą Serwisu, a w przypadkach przewidzianych w Regulaminie występujący w charakterze pełnomocnika Wynajmującego.
  4. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Usługobiorców za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  5. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych.
  6. TURYSTA – Usługobiorca, tj. podmiot trzeci w stosunku do Operatora, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Najmu z Wynajmującym za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub w oparciu o Ogłoszenie zawarte w Serwisie Internetowym, będący najemcą lub przyszłym najemcą Obiektu, w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 23. kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 ze zm.)
  7. GOŚĆ/GOŚCIE – Turysta oraz osoby trzecie w stosunku do Turysty, Wynajmującego lub Operatora, przebywające z Turystą w Obiekcie w trakcie pobytu w sposób ciągły lub okazjonalnie.
  8. WYNAJMUJĄCY – Usługobiorca, tj. podmiot trzeci w stosunku do Operatora będący właścicielem, zarządcą lub operatorem Obiektu, będący stroną Umowy Najmu z Turystą jako właściciel lub zarządca Obiektu i wskazany na stronie Serwisu Internetowego w Ogłoszeniu lub w trakcie dokonywania Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu w Systemie Rezerwacji.
  9. UMOWA NAJMU – umowa najmu Obiektu lub wyodrębnionej części Obiektu zawierana, między Turystą a Wynajmującym bezpośrednio lub za pośrednictwem Serwisu Internetowego, której celem jest realizacja potrzeb krótkotrwałego zamieszkania Turysty w Obiekcie. Umowa Najmu zawierana jest zgodnie z uprzednio dokonaną Rezerwacją na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie oraz na podstawie indywidualnych uzgodnień między Turystą a Wynajmującym.
  10. OBJECT – prezentowana w Serwisie Internetowym nieruchomość lub część nieruchomości (mieszkania, apartamenty, domy jedno i wielorodzinne, budynki zbiorowego zamieszkania, w tym hotele, motele i pensjonaty, a także pojedyncze pokoje w lokalach mieszkalnych i budynkach), a także ruchomości przeznaczone do krótkotrwałego zamieszkania (przyczepy kempingowe, domki letniskowe), stanowiące przedmiot własności lub zarządzania Wynajmującego, która może być przedmiotem Umowy Najmu między Turystą a Wynajmującym, a także oferowana przez Wynajmującego.
  11. REZERWACJA – oświadczenie woli Turysty składane Wynajmującemu za pomocą Systemu Rezerwacji lub poprzez bezpośredni kontakt z Wynajmującym i zmierzające do zawarcia z Wynajmującym Umowy Najmu Obiektu prezentowanego w Ogłoszeniu.
  12. OGŁOSZENIE – dostępne dla wszystkich Usługobiorców zaproszenie do zawarcia Umowy Najmu danego Obiektu umieszczone na podstronach Serwisu, w ramach której Wynajmujący przekazuje Turystom informacje o szczegółach Obiektu, jego lokalizacji, standardzie i wyposażeniu, udogodnieniach oraz warunkach Umowy Najmu, a także o prowadzonej przez siebie działalności oraz innych usługach oferowanych Obiektach (o ile występują).
  13. CZYNSZ NAJMU – wyrażona w walucie polskiej należność przysługująca Wynajmującemu z tytułu Umowy Najmu zawartej z Turystą, w rozumieniu art. 659 ustawy z dn. 23. kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 ze zm.)
  14. OPŁATA REZERWACYJNA – opłata będąca ułamkową częścią Czynszu Najmu, wyrażona w procentach, stanowiąca zabezpieczenie wykonania Umowy Najmu przez Turystę, która podlega zwrotowi na rzecz Turysty poprzez zaliczenie na poczet Czynszu Najmu wyłącznie w przypadku uiszczenia przez Turystę wszystkich należności wynikających z Umowy Najmu, w pełnej wysokości.
  15. OFERTA BEZZWROTNA – Ogłoszenie, zgodnie z którym dla zawarcia Umowy Najmu wymagane jest wniesienie przez Turystę Opłaty Rezerwacyjnej stanowiącej 100% Wartości Rezerwacji.
  16. WARTOŚĆ REZERWACJI – Czynsz Najmu brutto powiększony o wartość usług dodatkowych SOD.
  17. SOD/SERVICE ON DEMAND – Usługa Elektroniczna, udostępniana przez Operatora dla Obiektów w ramach Systemu Rezerwacji, umożliwiająca Turyście skorzystanie z systemu usług dodatkowych realizowanych przez Operatora lub Wynajmującego, podlegających dodatkowej opłacie, na zasadach określonych w Regulaminie.
  18. OPŁATA KLIMATYCZNA – odrębna od Czynszu Najmu opłata miejscowa w rozumieniu art. 17 Ustawy z dn. 12. Stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 1991 Nr 9, poz. 31 ze zm.), której wysokość ustalana jest w drodze uchwały rady gminy Jastarnia, pobierana od Turysty przez Wynajmującego, w aktualnie obowiązującej wysokości i na zasadach określonych w przepisach prawa.
  19. POTWIERDZENIE REZERWACJI – wiadomość elektroniczna bez podpisu kwalifikowanego wysłana na adres poczty elektronicznej Turysty przez Wynajmującego, stanowiąca potwierdzenie zawarcia Umowy Najmu na warunkach określonych w Rezerwacji.
  20. WYSZUKIWARKA – Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie Obiektów i innych treści zamieszczonych w Serwisie Internetowym, a w szczególności dostępnych terminów, lokalizacji Obiektów, nazw Obiektów, udogodnień w Obiektach.
  21. SYSTEM REZERWACJI – Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego, umożliwiająca składanie Rezerwacji i zawieranie Umów Najmu niektórych Obiektów za pośrednictwem Operatora jako pełnomocnika Wynajmujących – online, przy użyciu interaktywnych formularzy umożliwiających określenie warunków przyszłej Umowy Najmu, w szczególności poprzez wybór dat pobytu w elektronicznym kalendarzu dostępności Obiektu, określenie liczby Gości, usług dodatkowych i sposobu wnoszenia opłat z tytułu Czynszu Najmu, z możliwością przekierowania do zewnętrznych systemów obsługi płatności internetowych przy użyciu instrumentów płatniczych.
  22. KONTO, KONTO USŁUGOBIORCY – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasłem Usługobiorcy zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Operatora, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu Internetowego. Konto pozwala również korzystać z pozostałych funkcjonalności Serwisu, dla których zastrzeżono wymóg posiadania Konta.
  23. KONTO TURYSTY – rodzaj Konta przeznaczony dla Turysty, w ramach którego gromadzone są m. in. informacje o dokonanych przez niego Rezerwacjach oraz zawartych Umowach Najmu.
  24. KONTO WYNAJMUJĄCEGO (OBIEKTU) – rodzaj Konta przeznaczony dla Właścicieli, w ramach którego gromadzone są m. in. informacje o wystawionych przez niego ogłoszeniach, zawartych Umowach Najmu w Serwisie.
  25. REJESTRACJA OBIEKTU – zgłoszenie dokonywane przez Usługobiorcę przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na podstronach Serwisu stanowiące oświadczenie woli Usługobiorcy o chęci zawarcia z Operatorem umowy o współpracy obejmującej Publikacje Ogłoszenia w Serwisie lub o świadczenie innych usług przez Operatora na rzecz Usługobiorcy, na warunkach zawartych w Regulaminie.
  26. WERYFIKACJA/WERYFIKACJA OBIEKTU – czynności dokonywane przez Operatora po Rejestracji Obiektu na warunkach określonych w Regulaminie, polegające na sprawdzeniu prawdziwości danych udostępnionych podczas Rejestracji Obiektu, a w szczególności stanu prawnego Obiektu, jego lokalizacji, standardu i wyposażenia oraz danych Usługobiorcy, w tym uprawnień Usługobiorcy do rozporządzania Obiektem i pobierania pożytków z Obiektu.
  27. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA – zamieszczenie przez Operatora w obrębie Serwisu Ogłoszenia, na podstawie umowy zawartej z Usługobiorcą (Wynajmującym), który dokonał Rejestracji Obiektu i przeszedł pozytywną Weryfikację.
  28. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Operatora cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Obiektach, ogłoszeniach, nowościach, promocjach w Serwisie Internetowym oraz konkursach, wydarzeniach i współpracy organizowanych i podejmowanych przez Operatora lub podmioty powiązane z Operatorem.
  29. OVERBOOKING – świadoma lub przypadkowa niedostępność Obiektu z uwagi na przyjęcie przez Wynajmującego więcej niż jednej Rezerwacji/zawarcia więcej niż jednej Umowy Najmu na ten sam okres (nadrezerwacja), uniemożliwiająca wykonanie przez Wynajmującego Umowy Najmu na rzecz Turysty (zakwaterowania).
  30. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  31. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  32. PRODUKT – rzecz ruchoma w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mogąca stanowić przedmiot sprzedaży odrębny od Umowy Najmu, w ramach SOD.
  33. SPRZEDAŻ – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, której przedmiotem są Produkty lub usługi niewchodzące w zakres świadczeń w ramach Umowy Najmu, zawierana z Wynajmującym niezależnie od Umowy Najmu lub z Operatorem, w przypadkach wskazanych w Regulaminie.
  34. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  35. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
  36. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego (w tym również zakup Produktów) jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  37. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

3. ROLA SERWISU TWOJAJURATA.PL

 1. TWOJAJURATA.PL jest serwisem noclegowym, umożliwiającym Wynajmującym wystawianie ofert najmu Obiektów i zawieranie Umów Najmu między Wynajmującym a Turystą. Stronami Umowy Najmu są Wynajmujący i Turysta. Operator reprezentuje Wynajmujących umożliwiających dokonywanie Rezerwacji online przy użyciu Systemu Rezerwacji i tylko w tych przypadkach występuję jako Pełnomocnik Wynajmującego, uprawniony do przyjmowania Rezerwacji oraz należności wynikających z zawartych w ten sposób Umów Najmu Obiektów.
 2. Operator jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć w sposób prawidłowy.

4. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, tematyką i niniejszym Regulaminem, zgodnie prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Operatora, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorcy zabrania się wykorzystywania Serwisu Internetowego do przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam). Usługobiorcy zabrania się również podejmowania działań, których celem lub skutkiem może być zakłócenie prawidłowego działania Serwisu oraz wyrządzenie szkód po stronie Operatora i innych Usługobiorców
 2. Wynajmującym w Serwisie może być wyłącznie Usługobiorca, który przeszedł pozytywną Weryfikację dokonaną przez Operatora, posiadający prawo do rozporządzania Obiektem i pobierania pożytków z Obiektu na mocy obowiązujących przepisów. Weryfikacja polega na sprawdzeniu: (1) lokalizacji Obiektu, (2) prawa Wynajmującego do rozporządzania Obiektem w tym do pobierania pożytków z tytułu najmu Obiektu lub jego części, (3) zgodności treści Ogłoszenia ze stanem faktycznym i prawnym.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Usługobiorców w TWOJAJURATA.PL dane, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, Operator podejmuje odpowiednie kroki w celu niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do tych danych, zgodnie z 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Operator dokłada należytej staranności w celu aktualizacji oraz weryfikacji prawdziwości prezentowanych danych. Operator nie gwarantuje jednak aktualności i rzetelności danych zawartych w Ogłoszeniach zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez Wynajmujących.
 5. Operator podejmuje należyte starania, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było dla Usługobiorców bezpieczne. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się jednak ze standardowym ryzykiem występującym w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Usługobiorcy. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Operator zaleca, aby Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.
 6. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego niezbędne może okazać się spełnienie następujących wymogów technicznych przez Usługobiorcę: (1) komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej (na potrzeby potwierdzenia Zamówień, rejestracji Konta, Newslettera, rejestracji Sklepu); (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari albo Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1920×1080; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

5. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W TWOJAJURATA.PL

 1. Korzystać z Usług Elektronicznych na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorców jest bezpłatne, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 3. Podstawową Usługą Elektroniczną w TWOJAJURATA.PL jest możliwość korzystania przez Usługobiorców z Wyszukiwarki oraz przeglądanie Ogłoszeń w celu wyboru do Rezerwacji Obiektu zgodnego z preferencjami Usługobiorcy, a w niektórych przypadkach dokonywanie rezerwacji online w Systemie Rezerwacji z możliwością zamówienia usług dodatkowych w systemie SOD.
 4. Dodatkową Usługa Elektroniczną jest Konto Usługobiorcy. Wyróżnia się dwa rodzaje Konta: Konto Turysty oraz Konto Wynajmującego. Konto Turysty umożliwia korzystanie z zasobów Serwisu, a także przeglądanie historii Rezerwacji. Konto Wynajmującego posiada funkcjonalności podobne do Konta Turysty, a dodatkowo rozszerzone jest o możliwość modyfikacji Ogłoszeń, zarządzania kalendarzami dostępności Obiektów i przyjmowania Rezerwacji przy użyciu Systemu Rezerwacji.
 5. Usługobiorcy bez konieczności utworzenia Konta mogą dokonywać Rezerwacji, zawierać Umowy Najmu w Systemie Rezerwacji, przeglądać zasoby Serwisu, korzystać z Wyszukiwarki i zapisać się na Newsletter.
 6. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
 7. Założenie (rejestracja) Konta jest dobrowolna, ale w niektórych przypadkach może ograniczać funkcjonalności oferowane przez Operatora w ramach Serwisu.

6. KORZYSTANIE Z KONTA USŁUGOBIORCY

 1. Utworzenie Konta może być wymagane, aby korzystać z części zasobów i funkcjonalności TWOJAJURATA.PL.
 2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji dostępnego na stronie TWOJAJURATA.PL lub zaznaczenia opcji „Załóż Konto” (lub równoważnej) podczas dokonywania Rezerwacji w Systemie Rezerwacji (2) kliknięciu pola „Załóż konto” lub równoważnego oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej – z tą chwilą zawierana jest umowa o korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto między Operatorem i Usługobiorcą. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych – w zależności od wybranego rodzaju Konta:
  1. Konto Wynajmującego – imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/miejsca wykonywania działalności / adres siedziby, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa oraz hasło.
  2. Konto Turysty – adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 3. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Usługobiorcę – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Serwisu Internetowego, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności (np. w trakcie składania Rezerwacji, przed rejestracją Wynajmującego).
 4. Konto Wynajmującego aktywowane jest przez Operatora.
 5. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
 6. Usługobiorca obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Usługobiorca nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez najem lub użyczenie Konta. Usługobiorca będący Wynajmującym ma prawo udostępnić Konto Wynajmującego upoważnionym przez siebie osobom trzecim pozostającym z nim w relacjach zawodowych (np. wspólnicy, pracownicy, zleceniobiorcy) w zakresie, w jakim pozostaje to w związku z prowadzeniem działalności w zakresie zakwaterowania Turystów i zawierania Umów Najmu. W takim przypadku Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania upoważnionej osoby korzystającej z Konta Wynajmującego jak za działania i zaniechania własne. Wynajmujący, który upoważnia inną osobę do korzystania z Konta Wynajmującego, obowiązany jest związać taką osobę niniejszym Regulaminem oraz dbać o przestrzeganie przez nią niniejszego Regulaminu.
 7. Usługobiorca może posiadać wyłącznie jedno Konto w Serwisie Internetowym w tym samym czasie.
 8. Usługa Elektroniczna Konto Usługobiorcy świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Operatora, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej na adres: info@twojajurata.pl. Rozwiązanie w tym wypadku umowy o korzystanie z danego Konta następuje po upływie 30 dni od dnia otrzymania przez Operatora rezygnacji Usługobiorcy. Po upływie tego terminu logowanie się do Konta oraz korzystanie z funkcjonalności dostępnych w ramach Konta nie będzie możliwe. W okresie wypowiedzenia nie jest możliwe wystawianie nowych Ogłoszeń i zawieranie nowych Umów Najmu przez Wynajmujacego.
 9. Zawieszenie oraz usunięcie Konta Usługobiorcy w jakimkolwiek trybie nie narusza już zawartych, realizowanych lub wykonanych przez Turystę i Wynajmującego Umów Najmu.
 10. Usunięcie Konta Usługobiorcy pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Usługobiorcy przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż prowadzenie Konta) zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.

7. KORZYSTANIE Z NEWSLETTERA

 1. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w sekcji dotyczącej Newslettera widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być wysyłane kolejne edycje Newslettera, a następnie kliknięciu pola „Subskrybuj” lub równoważnego. Zapisanie się na Newsletter jest również możliwe po zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta lub składania Rezerwacji przez Usługobiorcę – z chwilą utworzenia Konta lub złożenia Rezerwacji Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Operatora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info(et)twojajurata.pl.

8. KORZYSTANIE Z WYSZUKIWARKI

 1. Wyszukiwarka dostępna jest na stronie głównej Serwisu Internetowego, a także po przejściu do wybranej podstrony z listą Obiektów dostępnych w TWOJAJURATA.PL. W zależności od preferencji Usługobiorcy, Wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie w trybie prostym (wpisanie wyszukiwanych dat pobytu i zatwierdzenie polem akcji) lub zaawansowanym (skorzystanie z dodatkowych kategorii, filtrów i opcji sortowania wyników wyszukiwania według dostępnych kryteriów).
 2. Po skorzystaniu z Wyszukiwarki Usługobiorcy przedstawione zostają wyniki wyszukiwania, obejmujące listę Obiektów lub innych treści dostępnych w Serwisie Internetowym, które odpowiadają zapytaniu Usługobiorcy lub wybranych przez Usługobiorcę opcji.
 3. Usługobiorca może także wyszukiwać Obiekty po nazwie wyróżniającej Obiekt, korzystając z Wyszukiwarki lub ręcznie na podstronie Serwisu z listą aktywnych Ogłoszeń.
 4. Wyszukiwanie Obiektów po datach możliwe jest wyłącznie dla Obiektów dostępnych w Systemie rezerwacji.
 5. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma zawsze charakter nieodpłatny, jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej przez Usługobiorcę albo z chwilą wcześniejszego opuszczenia strony Serwisu Internetowego.

9. KORZYSTANIE Z CHATU

 1. Chat jest formą kontaktu z Operatorem w zakresie: (1) świadczenia pomocy technicznej dotyczącej działania i funkcjonalności Serwisu; (2) informacji o ofercie Usług Elektronicznych i innych usług świadczonych przez Operatora w ramach prowadzonej przez Operatora działalności gospodarczej; (3) wsparcia informacyjnego dla Usługobiorców dotyczących kontaktu z Wynajmującymi.
 2. Za pomocą Chatu nie jest możliwe zawarcie jakiejkolwiek Umowy z Operatorem ani jakimkolwiek podmiotem trzecim; w szczególności nie jest możliwe za pomocą Chatu dokonanie Rezerwacji, złożenie reklamacji ani kontakt z Wynajmującym.
 3. Korzystanie z Chatu możliwe jest poprzez (1) przejście do pola „Chat” widocznego na stronach Serwisu, (2)zainicjowania konwersacji poprzez wpisanie treści wiadomości; (3) kliknięcie pola akcji na klawiaturze.
 4. Korzystanie z Usługi Elektronicznej Chat nie wymaga założenia Konta w Serwie.
 5. Usługa Elektroniczna Chat świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą zakończenia prowadzenia rozmowy przez Kupującego i Sprzedawcę za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zapytania za jego pośrednictwem przez Kupującego lub Sprzedawcę.
 6.  Inicjowanie rozmowy za pośrednictwem Chatu możliwe jest także ze strony Operatora, na zasadach określonych w polityce prywatności Serwisu.

10. SYSTEM OPINII I OCEN

 

 1. Operator udostępnia za pomocą Serwisu Internetowego możliwość dokonywania oceny danego Obiektu przez Usługobiorców Posiadających Konta w Serwisie.
 2. Każda ocena wystawiana jest w pięciostopniowej skali, gdzie 1 – najniższa ocena, a 5 – najwyższa ocena. Ocenie towarzyszy także pisemna opinia Kupującego na temat Obiektu, Wynajmującego i przebiegu pobytu.
 3. Otrzymane przez Obiekty oceny i opinie są widoczne na stronie danego Obiektu w TWOJAJURATA.PL, Oceny mogą być wyświetlane także w formie średniej wszystkich ocen uzyskanych przez Obiekt
 4. Oceny mogą być wystawione tylko w stosunku do Obiektów, u których faktycznie Turysta zrealizował pobyt.
 5. Wystawiona ocena i opinia mogą zostać unieważnione na wniosek jej autora lub drugiej strony (za zgodą autora oceny).
 6. Turysta, korzystając z systemu ocen i opinii, obowiązany jest do korzystania z niego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Operatora, Wynajmującego oraz osób trzecich. Turysta wystawiający opinię obowiązany jest do zamieszczenia opinii zgodnej ze stanem faktycznym, rzetelnej i niewprowadzającej w błąd co do Obiektu lub przebiegu pobytu. Turystę zamieszczającego komentarz obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, wulgaryzmów oraz treści znieważających, pomawiających i naruszających cudze dobra osobiste.
 7. Wszelkie wypowiedzi, oceny i opinie zamieszczane przez Usługobiorców w TWOJAJURATA.PL zawierają ich własne opinie i nie stanowią opinii Operatora.
 8. Operator ma prawo moderowania opinii przed ich publikacją w Serwisie.

11. WERYFIKACJA WYNAJMUJĄCEGO I OBIEKTÓW

 1. Weryfikacja Wynajmującego i Obiektu następuje po uprzednim wypełnieniami przez Wynajmującego formularza rejestracji obiektu, który dostępny jest na podstronach Serwisu, w sekcji „Operator” oraz „For the owners".
 2. Przed dopuszczeniem Wynajmującego do Publikacji Ogłoszeń w Serwisie, Operator uprawniony jest do weryfikacji zgodności danych podanych w formularzu Rejestracji Obiektu oraz danych podanych przez Usługobiorcę. Dokonanie weryfikacji jest obowiązkowe i może wiązać się z opłatą zgodną z cennikiem publikowanym na stronach Serwisu.
 3. W zakresie weryfikacji Operator uprawniony jest do zażądania od Usługobiorcy (Wynajmującego) przesłania skanów posiadanych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji Usługobiorcy, w tym statusu Usługobiorcy oraz danych osobowych/firmowych (w szczególności: skanu zanonimizowanego dokumentu tożsamości, posiadanych pełnomocnictw, zawartych umów, dokumentów firmowych) oraz weryfikacji Obiektu i jego statusu prawnego (w szczególności: zdjęć Obiektu, numeru księgi wieczystej, aktu własności, umów, pełnomocnictw).
 4. W niektórych przypadkach, szczególnie w przypadku braku dostarczenia przez Wynajmującego informacji lub dokumentacji niezbędnych dla weryfikacji Wynajmującego lub Obiektu albo powzięciu przez Operatora podejrzenia co do prawdziwości danych podanych przez Wynajmującego, Operator może zdecydować o weryfikacji fizycznej (osobistej), polegającej na wizytacji Obiektu przez osoby uprawnione przez Operatora (po wcześniejszym umówieniu wizyty) oraz sprawdzeniu danych osobowych i oryginałów dokumentów pod adresem Obiektu.
 5. Weryfikacja adresu Obiektu może się odbyć ponadto poprzez wysłanie na adres obiektu wskazanego przez Wynajmującego, listu tradycyjnego, zawierającego unikalny alfanumeryczny kod weryfikacyjny, którego podanie Operatorowi będzie niezbędne dla pozytywnej weryfikacji, a następnie publikacji Ogłoszenia w Serwisie. 
 6. W przypadku negatywnej weryfikacji, Operator przekazuje Wynajmującemu tę decyzję drogą poczty elektronicznej. Operator może także podjąć określone działania w stosunku do Konta Wynajmującego, jeżeli było wcześniej aktywowane), w zakresie przewidzianym w Regulaminie.
 7. Pozytywne przejście weryfikacji Wynajmującego i Obiektu przez Operatora pozwala Wynajmującemu na swobodne korzystanie z funkcjonalności przewidzianych dla Wynajmujących i utworzeniem Konta Wynajmującego. Pomyślna weryfikacja nie zwalnia Wynajmującego z dalszej aktualizacji informacji podanych w ramach korzystania z usług Operatora, w przypadku ich zmiany.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania rutynowych weryfikacji Wynajmujących, Obiektów i Kont Wynajmujących w każdym czasie, w celu sprawdzenia prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Wynajmującego, w tym również w odniesieniu do poszczególnych Ogłoszeń i ich treści. Jeżeli w trakcie weryfikacji Operator powziął uzasadnione podejrzenia dotyczące wiarygodności podanych danych, możliwe jest zawieszenie świadczenia Usług na rzecz Wynajmującego poprzez czasowe ograniczenie lub wyłączenie dostępu do Konta Wynajmującego, czasowego cofnięcia publikacji Ogłoszenia, zawieszenie przyjmowania rezerwacji w Systemie Rezerwacji oraz podjęcie innych działań w zakresie przewidzianym postanowieniami Regulaminu.

12. MODELE WSPÓŁPRACY I OPŁATY DLA WYNAJMUJĄCYCH

 1. TWOJAJURATA.PL oferuje dwa podstawowe modele współpracy z Wynajmującymi: (1) MODEL ABONAMENTOWY obejmujący publikację Ogłoszeń Wynajmujących w ramach Serwisu i umożliwiający Turystom bezpośrednie dokonywanie Rezerwacji u Wynajmujących oraz zawieranie i wykonywanie Umów Najmu bezpośrednio z Wynajmującymi; (2) MODEL PROWIZYJNY obejmujący m. in. publikację Ogłoszeń w ramach Serwisu i umożliwiający Turystom dokonywanie Rezerwacji i zawieranie Umów Najmu online – poprzez System Rezerwacji w czasie rzeczywistym, promocję Obiektu w celu pozyskania jak największej liczby Rezerwacji, zarządzanie kalendarzami Obiektów, obsługę płatności online i rozliczenia z Wynajmującymi. Szczegółowy zakres funkcjonalności w poszczególnych modelach jest prezentowany na stronach Serwisu, w sekcji „dla właścicieli”.
 2. Operator dopuszcza współpracę z Wynajmującymi także na podstawie indywidualnych ustaleń dokonywanych w oparciu o potrzeby Wynajmujących i możliwości Operatora.
 3. Współpraca z TWOJAJURATA.PL, w tym publikacja Ogłoszeń Obiektów oraz przyjmowanie Rezerwacji i zawieranie Umów Najmu za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest odpłatne na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie  Regulaminu oraz na stronach Serwisu Internetowego.
 4. Możliwe jest nawiązanie współpracy z TWOJAJURATA.PL na zasadach barteru, w drodze indywidualnych ustaleń między Usługobiorcą i Operatorem.
 5. Za korzystanie z usług TWOJAJURATA.PL pobierane jest od Wynajmujących wynagrodzenie uzależnione od sposobu i zakresu korzystania z usług Operatora.
 6. Za publikację Ogłoszeń w Serwisie umożliwiających bezpośredni kontakt Turysty z Wynajmującym (model abonamentowy), pobierane jest wynagrodzenie zryczałtowane, płatne z góry, którego wysokość uzależniona jest czasu trwania umowy z Operatorem wyrażona w miesiącach i rozmiaru działalności Wynajmującego określonego jako liczba oferowanych Turystom obiektów w ramach Serwisu. Wynagrodzenie należne jest Operatorowi przed dokonaniem Weryfikacji Obiektu i niezależnie od wyniku Weryfikacji. Wysokość opłat abonamentowych publikowana jest w Serwisie, w sekcji „FAQ dla Wynajmujących".
 7. Świadczenie na rzecz Wynajmującego usług w zakresie umożliwienia Wynajmującemu przyjmowania Rezerwacji i zawierania Umów Najmu online w Systemie Rezerwacji wraz z obsługą płatności online (model prowizyjny), wymaga zawarcia odrębnej umowy z Operatorem, w formie pisemnej. W tym zakresie współpracy Wynajmujący udziela Operatorowi pełnomocnictwa do zawierania, negocjowania, i wypowiadania Umów Najmu, a także do pobierania w imieniu i na rzecz Wynajmującego należności z tytułu zawartych Umów Najmu i przechowywania tych środków na rachunkach bankowych Operatora.  Operatorowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości uzależnionej od czasu trwania umowy. Prowizja stanowi ułamek Wartości Rezerwacji (brutto) i potrącana jest z wpływów od Turystów. Prowizja należna jest Operatorowi z chwilą dokonania przez Turystę pierwszej wpłaty na poczet Rezerwacji dokonanej w Systemie Rezerwacji. Wysokość prowizji publikowana jest w Serwisie, w sekcji „FAQ dla Wynajmujących”. Wysokość prowizji publikowana w Serwisie nie stanowi oferty, a zaproszenie do zawarcia umowy i może być modyfikowana w drodze indywidualnej umowy pomiędzy Wynajmującym a Operatorem.
 8. Operator zastrzega sobie prawo ustalania czasowych promocji oraz bezpłatnych limitów usług dla Wynajmujących. Aktualne informacje o obowiązujących promocjach podane są na stronach Serwisu Internetowego.
 9. Faktury za prowizje i opłaty prowizyjne wystawiane są przez Operatora na koniec każdego miesiąca. Operator zastrzega sobie prawo do ustalenia kwoty, po przekroczeniu której faktury za prowizje i opłaty transakcyjne wystawiane będą w krótszych okresach rozliczeniowych.

13. DODAWNIE OBIEKTÓW I TYPY OGŁOSZEŃ

 1. Dodawanie Obiektów odbywa się poprzez Publikację Ogłoszeń dokonywaną przez Operatora, po wcześniejszej Weryfikacji i spełnieniu przez Wynajmujących warunków określonych w niniejszym Regulaminie, a w niektórych przypadkach także w umowach zawartych pomiędzy Wynajmującymi a Operatorem. Dodane Obiekty są widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich osób odwiedzających TWOJAJURATA.PL.
 2. Podstawowym warunkiem publikacji Ogłoszenia, jest jego opłacenie przez Wynajmującego, na zasadach określonych w Regulaminie (w modelu abonamentowym) lub zawarcie odrębnej umowy z Operatorem (w modelu prowizyjnym).
 3. Operator może umożliwić Wynajmującym samodzielne dodawanie Obiektów z poziomu Konta Wynajmującego, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych Regulaminem, o ile funkcjonalność taka jest dostępna w ramach Serwisu. 
 4. Dodanie Ogłoszenia w Serwisie Internetowym nie powoduje po stronie Operatora jakiegokolwiek obowiązku przyjęcia Rezerwacji lub doprowadzenia do zawarcia Umowy Najmu z Wynajmującym.
 5. Ogłoszenie powinno zawierać wymagane prawem informacje, w szczególności natomiast powinno określać: (1) nazwę (wyróżnik) Obiektu;(2)  typ Obiektu i liczbę dostępnych miejsc noclegowych; (3) lokalizację Obiektu; (4) główne cechy, właściwości i parametry użytkowe Obiektu; (5) określenie wysokości Czynszu Najmu brutto wraz z podatkami, a także – jeżeli występują inne opłaty: za parking, dostęp do sieci Internet (wifi), korzystania ze stref wspólnych (wellness, spa, grill, place zabaw itp.), za zwierzęta, pobyt z dziećmi oraz wszelkie inne opłaty, które mogą obciążać Gości podczas pobytu w Obiekcie; (6) określenie aktualnej wysokości Opłaty Klimatycznej; (7) formy kontaktu z Wynajmującym i sposób dokonania Rezerwacji/Zawarcia Umowy Najmu; (8) sposób zakwaterowania Gości w Obiekcie wraz z godzinami dostępności Obiektu do zakwaterowania; (9) warunki dokonywania płatności Czynszu Najmu; (10) warunki anulowania Rezerwacji lub odstąpienia/wypowiedzenia Umowy Najmu;
 6. Ogłoszenie w Serwisie Internetowym ma charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy, które może zostać wycofane lub zmienione do momentu zawarcia Umowy Najmu.
 7. Operator nie gwarantuje Wynajmującemu zainteresowania Ogłoszeniami jego Obiektów. Operator nie czyni żadnych wyraźnych ani dorozumianych zapewnień co do tego, że Serwis Internetowy okaże się przydatny w pozyskiwaniu nowych klientów (Turystów) oraz Rezerwacji przez Wynajmującego i osiąganiu zysków tytułu najmu Obiektów.
 8.  Wynajmujący obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków najmu Obiektów. Ogłoszenie nie może być pozorne i powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar zawarcia Umowy Najmu przez Wynajmującego. Ogłoszenie, jego przedmiot i opis powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Operatora, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.
 9. Ogłoszenie (w tym jego przedmiot, opis i zdjęcia) nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego i praw osób trzecich. Zabronione jest oferowanie przez Wynajmującego świadczeń dotyczących dóbr i usług wskazanych w załączniku nr 2 do Regulaminu (usługi i towary zakazane). Zabronione jest również modyfikowanie treści Ogłoszeń w sposób mający na celu reklamowanie innych usług i Obiektów, których przedmiot nie odpowiada tematycznie zakresowi funkcjonowania TWOJAJURATA.PL.
 10. Jeżeli w wyniku Publikacji Ogłoszenia, Wynajmujący zawrze z Turystą (bezpośrednio lub pośrednio) Umowę Najmu Obiektu, co do którego nie ma prawa rozporządzania lub Obiektu nieistniejącego, będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Operatora kary umownej w wysokości trzykrotności Czynszu Najmu za każdy przypadek naruszenia. Powyższe wynika z faktu szczególnej kontroli jakości usług i Obiektów oferowanych przez Wynajmujących dokonywanej przez Operatora. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych oraz obowiązku zwrotu przez Wynajmującego uzyskanej korzyści na rzecz Turysty, który zawarł z Wynajmującym Umowę Najmu Obiektu niespełniającego wymagań prawnych i zasad określonych w Regulaminie.
 11.  Wynajmujący obowiązany jest do niezamieszczania w ramach Ogłoszenia (w tym także poprzez zdjęcia) oraz w ramach wiadomości przesyłanych między Usługobiorcami treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów lub podmiotów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym nazw oraz logo takich serwisów lub podmiotów, z wyłączeniem adresów  własnych stron internetowych Wynajmującego. W przypadku współpracy Wynajmującego z Operatorem w oparciu o model prowizyjny, Wynajmujący nie może ponadto zamieszczać w Ogłoszeniu jakichkolwiek adresów stron internetowych innych niż TWOJAJURATA.PL, czy to bezpośrednio ze wskazaniem tych adresów, nazw lub logo czy poprzez jakiekolwiek odnośniki, łącza, znaki wodne i sfomułowania słowne lub literowe.
 12. Wynajmujący obowiązany jest do niezamieszczania w ramach Ogłoszenia (w tym także poprzez zdjęcia) oraz w ramach wiadomości przesyłanych między Usługobiorcami informacji zachęcających do dokonywania jakichkolwiek wpłat na rzecz podmiotów trzecich oraz odnośników odsyłających bezpośrednio lub pośrednio do zewnętrznych stron internetowych, na których znajdują się numery rachunków bankowych lub oznaczenia innych rachunków płatniczych podmiotów trzecich. W przypadku współpracy Wynajmującego z Operatorem w oparciu o model prowizyjny, Wynajmujący nie może ponadto zamieszczać w Ogłoszeniu jakichkolwiek numerów bankowych lub oznaczenia innych rachunków płatniczych oraz odnośników odsyłających bezpośrednio lub pośrednio do zewnętrznych stron internetowych, na których znajdują się numery rachunków bankowych lub oznaczenia innych rachunków płatniczych albo danych do dokonywania wpłat poprzez SMS, zmierzających do ominięcia wnoszenia przez Turystów Opłat Rezerwacyjnych w Systemie Rezerwacji Operatora.
 13. Wynajmujący obowiązany jest posiadać wymagane przez przepisy prawa dokumenty potwierdzające prawo do rozporządzania Obiektem, użytkowania Obiektu, oferowania Obiektu do wynajęcia i prowadzenia w Obiekcie działalności związanej z udostępnianiem miejsc noclegowych lub usług powiązanych (jeżeli są oferowane na terenie Obiektu), a w szczególności takie jak: (1) akt własności lub inny dokument, z którego wynikają uprawnienia Wynajmującego (umowa najmu, użyczenia, dzierżawy); (2) decyzje administracyjne o pozwoleniu na użytkowanie (w tym decyzje prawnobudowlane i sanitarne); (3) świadectwa charakterystyki energetycznej dla Obiektu; (4) wszelkie inne zezwolenia, koncesje i inne indywidualne akty administracyjne, jeżeli obowiązek ich posiadania wiąże się z zakresem działalności prowadzonej przez Wynajmującego w Obiekcie. Wynajmujący ma ponadto obowiązek udostępnienia posiadanej dokumentacji do wglądu, na każde żądanie Usługobiorców oraz Operatora – w każdym czasie.
 14. Wynajmujący obowiązani są zawsze zapewnić, że oferowane przez nich Obiekty spełniają określone wymogi w zakresie spełnienia norm budowlanych, przeciwpożarowych, sanitarnych oraz BHP i w tym zakresie Wynajmujący ponoszą pełną, nieograniczoną i niepodlegającą wyłączeniem w drodze jednostronnych oświadczeń woli, odpowiedzialność wobec wszystkich Usługobiorców.
 15.  Wynajmujący obowiązani są zapewnić Turystom minimalne wyposażenie Obiektu, zgodnie przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. 2004, Nr 188, poz. 1945 ze zm.).
 16. Wynajmujący obowiązani są do zgłoszenia Obiektu oferowanego w ramach Serwisu do właściwej ewidencji obiektów, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 884 ze zm.).
 17. Wynajmujący obowiązany jest do przestrzegania praw najemców i Konsumentów, w szczególności dotyczących spełnienia obowiązków informacyjnych, praw związanych z rękojmią za wady rzeczy najętej, reklamacji i skarg.
 18. Na każde żądanie Usługobiorcy zainteresowanego wynajęciem Obiektu, Wynajmujący obowiązany jest udzielić wyjaśnień dotyczących Obiektu i warunków Umowy Najmu.
 19. Niedozwolone jest zamieszczenie przez Wynajmującego jednocześnie więcej niż jednego Ogłoszenia o tej samej treści lub dotyczącej tego samego Obiektu, chyba że co innego wynika z treści umowy zawartej z Operatorem.
 20. Wynajmujący obowiązany jest do formułowania treści Ogłoszeń w języku polskim, które zostaną przetłumaczone na inne języki w ramach Usług Elektronicznych i funkcjonalności dostępnych w Serwisie.  

14. PLASOWANIE OGŁOSZEŃ I USŁUGI DODATKOWE

 1. Operator może stosować w TWOJAJURATA.PL plasowanie Ogłoszeń, co polega na przypisywaniu określonym Ogłoszeniom wyższej pozycji w wynikach wyszukiwania niż pozostałym Ogłoszeniom zamieszczonym w Serwisie Internetowym.
 2. Operator wskazuje główne parametry determinujące plasowanie: (1) data dodania Ogłoszenia w Serwisie Internetowym bądź inne kryterium sortowania treści zastosowane dobrowolnie przez Usługobiorcę stosującego opcje filtrowania i sortowania wyników wyszukiwania; (2) możliwość dokonania Rezerwacji Obiektu online w Systemie Rezerwacji; (3) umieszczenie Ogłoszenia we właściwej kategorii; (4) zastosowanie w tytule i treści Ogłoszenia wyrażeń adekwatnych do wyszukiwanych; (5) jakość prezentacji Ogłoszenia, w tym cechy wizualne oraz opis Obiektu; (6) jakość zdjęć w Ogłoszeniu, w tym również liczba dodanych zdjęć; (7) możliwość bezpłatnego anulowania przez Turystów Rezerwacji (odstąpienia od Umowy Najmu); (8) możliwość skorzystania przez Turystów z usług dodatkowych w ramach SOD
 3. Parametry determinujące plasowanie ofert Produktów w TWOJAJURATA.PL mają za zadanie z jednej strony ułatwić i przyspieszyć Usługobiorcy znalezienie interesującego go Obiektu, a z drugiej strony zwiększyć Wynajmującym szansę dotarcia ze swoimi Obiektami do docelowej grupy odbiorców. 
 4. Usługobiorca może skorzystać z odpłatnych możliwości promowania/reklamowania swoich Obiektów i usług – opis, rodzaje i wpływ odpłatnego promowania/reklamowania na plasowanie Obiektów są wskazane w Serwisie przed skorzystaniem z danej opcji promowania, a w ich braku ustalane indywidualnie lub określane na podstawie oferty Operatora kierowanej bezpośrednio do Usługobiorcy.

15. PRZYJMOWANIE REZERWACJI I ZAWIERANIE UMÓW NAJMU

 1. Rola Serwisu Internetowego polega na udostępnianiu funkcjonalności, które mają stworzyć sposobne warunki do zawarcia Umowy Najmu między Wynajmującym a Turystą, a przypadkach określonych w Regulaminie – także ułatwić zawarcie Umowy Najmu i regulowanie płatności z tytułu Czynszu Najmu, na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Operator nie ma obowiązku weryfikacji warunków ani przedmiotu transakcji, jakie Usługobiorcy zawierają na skutek swojej aktywności w TWOJAJURATA.PL. Operator zaleca, aby dla podjęcia świadomej decyzji o zawarciu Umowy Najmu, Turyści przed dokonaniem Rezerwacji zapoznawali się zawsze z informacjami podanymi w Ogłoszeniu lub bezpośrednio u Wynajmującego.
 3. Wynajmujący w ramach Serwisu wystawia Ogłoszenie Obiektu mogącego być przedmiotem Umowy Najmu zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa, w jednym z dwóch modeli współpracy z Operatorem: (1) abonamentowym, umożliwiającym bezpośrednie dokonywanie Rezerwacji u Wynajmującego lub (2) prowizyjnym, umożliwiającym dokonanie Rezerwacji online, w Systemie Rezerwacji dostępnym w ramach TWOJAJURATA.Pl.
 4. W przypadku Ogłoszenia w modelu abonamentowym, zawarcie Umowy Najmu w drodze bezpośredniego kontaktu, między Turystą i Wynajmującym ma następujący przebieg:

A. W odpowiedzi na Ogłoszenie, Turysta składa Rezerwację w formie bezpośredniego kontaktu z Wynajmującym przy użyciu danych kontaktowych w Ogłoszeniu lub formularza kontaktu z Wynajmującym, wyrażając wolę zawarcia Umowy Najmu;

B. Turysta uzgadnia z Wynajmującym wszystkie warunki Umowy Najmu, a w szczególności cenę (Czynsz Najmu) i sposób płatności, termin przyjazdu i wyjazdu, liczbę Gości, sposób zakwaterowania, wszelkie opcje dodatkowe oraz sposób potwierdzenia przyjęcia rezerwacji i zagwarantowania terminu pobytu w Obiekcie.

C. Turysta dokonuje wszystkich płatności bezpośrednio u Wynajmującego, w sposób z nim uzgodniony.

D. Do zawarcia Umowy Najmu dochodzi na zasadach uzgodnionych między stronami.  

E. Strony powinny współdziałać ze sobą na każdym etapie, w szczególności przekazywać sobie niezbędne informacje oraz dane do rozliczeń.

F. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i sposób realizacji Umowy Najmu zawartej bezpośrednio pomiędzy Turysta i Wynajmującym.

G. Prawo do odstąpienia od Umowy Najmu zawartej bezpośrednio pomiędzy Turystą i Wynajmującym zależne jest od treści Umowy Najmu i uzgodnień dokonanych między Turystą i Wynajmującym.

5. W przypadku Ogłoszenia w modelu prowizyjnym, zawarcie Umowy Najmu w Systemie Rezerwacji, między Turystą i Wynajmującym, ma następujący przebieg:

A. W odpowiedzi na Ogłoszenie Turysta składa Rezerwację  w Systemie Rezerwacji, korzystając z interaktywnych formularzy dostępnych na poszczególnych stronach Obiektów, które oferują taką funkcjonalność.

B. Dla każdego Obiektu prowadzony jest odrębny kalendarz dostępności, w którym: (1) terminy dostępne oznaczone w kolorach zielonym lub fioletowym, (2) terminy niedostępne oznaczone są w kolorach czerwonym lub szarym; (3) stawka Czynszu Najmu (brutto) za dobę w Obiekcie wyświetlana jest dla każdego dostępnego dnia osobno (kolor zielony), lub dla określonego z góry przedziału dat (kolor fioletowy)

C. Aby dokonać Rezerwacji wybranego Obiektu, należy: (1) zaznaczyć wybrany przez Turystę okres spośród dostępnych terminów w kalendarzu dostępności; (2) w oknie „Informacje Dodatkowe” wybrać z list rozwijanych odpowiednią liczbę Gości, w tym liczbę osób dorosłych oraz liczbę dzieci; (3) fakultatywnie – w oknie „Usługi dodatkowe” wybrać opcje dodatkowe SOD; (4) fakultatywnie – zaznaczyć okienko „Zapłać pełną kwotę” w przypadku chęci opłacenia całego pobytu z góry; (5) kliknąć przycisk akcji; (6) na kolejnej stronie – zatwierdzić wybór Obiektu i szczegółów Rezerwacji poprzez kliknięcie przycisku akcji; (7)na kolejnej stronie – podać dane wymagane w formularzu, oznaczyć wymagane okienka, wybrać sposób wniesienia Opłaty Rezerwacyjnej lub przedpłaty i kliknąć przycisk akcji.

D. Rezerwacja składana w Systemie Rezerwacji powinna zawierać wszystkie dane wymagane na poszczególnych etapach składania Rezerwacji, a w szczególności: (1) wybór Obiektu; (2) daty pobytu; (3) liczbę Gości; (4) alternatywny wybór opcji dodatkowych (SOD); (5) oznaczenie sposobu płatności (tylko Opłata Rezerwacyjna lub pełna przedpłata); (6) podanie danych bilingowych Turysty; (7) zaznaczenie wymaganych zgód i pól akceptacji; (8) dokonania wyboru sposobu zapłaty (przelew bankowy lub PayU); (9) zatwierdzenie odpowiednim przyciskiem akcji.

E. Turysta może dokonać Rezerwacji wyłącznie jednego Obiektu, na jeden termin w tym samym procesie Rezerwacji. W celu dokonania Rezerwacji innego Obiektu lub tego samego obiektu w innym terminie, proces Rezerwacji należy powtórzyć dla każdego Obiektu i dla każdego terminu osobno.

F. Cena za pobyt (Czynsz Najmu) wyświetlana jest w kalendarzach dostępności poszczególnych Obiektów jako stawki brutto za każdy dzień pobytu osobno (kolor zielony) i zliczana automatycznie po wyborze dat, lub za z góry predefiniowane okresy (kolor fioletowy). Stawki za każdy dzień pobytu ustalane są w oparciu o dynamiczne zarządzanie cenami i mogą różnić się od siebie, a także ulegać zmianom w czasie rzeczywistym w zależności od: (1) okresu wyprzedzenia do terminu rozpoczęcia pobytu; (2) typu i standardu Obiektu; (3) dnia tygodnia pobytu; (4) miesiąca (sezonu) pobytu; (5) liczby odwiedzin strony Obiektu (zainteresowania); (6) liczby dokonanych w Obiekcie Rezerwacji; (7) liczby dostępnych pokoi lub terminów; (8) cen ofertowych podobnych Obiektów dostępnych w sieci Internet; (9) promocji organizowanych przez Wynajmującego lub Operatora.

G. Potwierdzenie przyjęcia Rezerwacji dokonywanej w Systemie Rezerwacji następuje poprzez umieszczenie informacji na stronie Serwisu Internetowego, oraz w odpowiedniej zakładce Konta Turysty (o ile zostało założone), a dodatkowo potwierdzenie takie jest przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Turysty podany w formularzu. W powyższy sposób następuje również utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej Umowy Najmu.

H. Dla zawarcia Umowy Najmu w Systemie Rezerwacji wymagane jest opłacenie przez Turystę dokonanej Rezerwacji poprzez wniesienie Opłaty Rezerwacyjnej w wysokości nie mniejszej niż 30% ogólnej wartości rezerwacji widocznej w podsumowaniu Rezerwacji. Opłata Rezerwacyjna może różnić się w zależności od Obiektu, a także może stanowić 100% wartości Rezerwacji w przypadku Ogłoszeń z Ofertą Bezzwrotną.

I. Wniesienie Opłaty Rezerwacyjnej za Rezerwacje dokonywane w Systemie Rezerwacji, Turysta może wnieść według swojego wyboru: (1) przelewem bankowym na konto Operatora w terminie 2 dni (48 godzin) od daty dokonania Rezerwacji (decyduje data uznania środków na rachunku bankowym Operatora); lub (2) elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl.

J. W przypadku wyboru przez Turystę przelewu bankowego jako sposobu wniesienia Opłaty Rezerwacyjnej, brak płatności we wskazanym wyżej terminie skutkuje anulowaniem Rezerwacji bez obciążania Turysty jakimikolwiek kosztami, a Umowa Najmu nie zostaje zawarta.

K. Umowa Najmu zostaje zawarta z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Operatora (płatność przelewem) lub gdy środki zostają przedstawione do dyspozycji Operatora w systemie płatności online (PayU.pl);

L. Po otrzymaniu płatności za Rezerwację, Operator potwierdza zawarcie Umowy Najmu z Turystą udostępniając za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Turysty podany w formularzu, a informację o zawarciu Umowy Najmu przekazuje Wynajmującemu. W powyższy sposób następuje również utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawartej Umowy Najmu. Wraz z potwierdzeniem, Operator przekazuje Turyście w formie linku do pobrania dokumentu pdf: (1) instrukcje dojazdu do Obiektu; (2) informacje o zasadach funkcjonowania obiektu; (3) niezbędne dane kontaktowe; (4) informacje o sposobach dokonania płatności końcowej.

M. Płatność końcowa wynikająca z zawartej Umowy Najmu w Systemie Rezerwacji powinna być dokonana przez Turystę, w jeden z następujących sposobów: (1) przelewem bankowym na konto Operatora, wskazane w Potwierdzeniu Rezerwacji najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem pobytu, z uwzględnieniem faktu, że płatność w pełnej kwocie musi być uznana (zaksięgowana) na rachunku bankowym Operatora przed rozpoczęciem pobytu; (2) gotówką w Obiekcie – jeżeli Obiekt udostępnia taką możliwość; (3) kartą kredytową w Obiekcie – jeżeli Obiekt udostępnia taką możliwość.

N. Operator przechowuje środki pochodzące z wpłat od Turysty na własnych rachunkach bankowych do 10 dni roboczych od daty końcowej pobytu wynikającej z Umowy Najmu zawartej w Systemie Rezerwacji. Po tym czasie środki przekazywane są Wynajmującemu. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa transakcji w zakresie realizacji Umowy Najmu, w tym skorzystania z gwarancji zwrotu środków w przypadku niewywiązania się Wynajmującego z jego obowiązków i na zasadach określonych w Regulaminie, Operator zaleca korzystanie z płatności bezgotówkowych za pośrednictwem Operatora i na konta bankowe Operatora.

16. SERVICE ON DEMAND (SOD)

 1. Operator udostępnia Usługobiorcom odpłatną Usługę Elektroniczną polegającą na możliwości zakupu przez Turystę usług dodatkowych (w tym Produktów), podczas składania Rezerwacji, w Systemie Rezerwacji „Service On Demand” (dalej: SOD).
 2. SOD jest dostępny wyłącznie dla Obiektów korzystających z Systemu Rezerwacji, a jego udostepnienie wymaga zawarcia odrębnej umowy między Wynajmującym i Operatorem, w modelu prowizyjnym.
 3. Zakres dostępnych usług dodatkowych może się różnić w zależności od Obiektu, a lista możliwych do wykupienia przez Turystę dostępnych usług dodatkowych wyświetlana jest w oknie „Usługi dodatkowe” w Systemie Rezerwacji, po przejściu do podstrony danego Obiektu.
 4. Przedmiotem świadczenia w ramach SOD mogą być: (1) usługi związane bezpośrednio z Umową Najmu (np. dopłata za pobyt ze zwierzęciem); (2) usługi dodatkowe w stosunku do świadczeń objętych Umową Najmu (np. dodatkowe sprzątanie); (3) Sprzedaż Produktów (np. książek).
 5. W ramach SOD oferowane mogą być wyłącznie usługi możliwe do zrealizowania w terminie nie dłuższym niż data końcowa pobytu Gości w Obiekcie oraz Produkty, które mogą być dostarczone w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty końcowej pobytu Gości. Oferowane usługi i produkty w ramach SOD muszą ponadto pozostawać w zgodzie z prawem powszechnie obowiązującym, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego i postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także w związku z działalnością prowadzoną przez Wynajmującego lub Operatora. Przedmiotem świadczenia w ramach SOD nie mogą być usługi i produkty zakazane, wymienione w załączniku nr 2 do Regulaminu.
 6. Podmiotem odpowiedzialnym za Sprzedaż w ramach SOD może być: Wynajmujący – w stosunku do usług związanych bezpośrednio z Umową Najmu lub Produktów i usług dodatkowych w stosunku do świadczeń objętych Umową Najmu lub Operator – w stosunku do niektórych Produktów. Informacje o podmiocie odpowiedzialnym zawarte są na podstronie Serwisu zawierającej listę usług dodatkowych SOD, w zakładce \service-on-demand oraz w Potwierdzeniu Rezerwacji.
 7. Cena za usługi dodatkowe w ramach SOD jest podana: (1) na podstronie Serwisu zawierającej listę usług dodatkowych SOD, w zakładce \service-on-demand, (2) w oknie „usługi dodatkowe” w Systemie Rezerwacji. Podane ceny są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami.
 8. W celu zakupienia usług dodatkowych SOD, Turysta powinien wybrać interesujące go pozycje z dostępnej listy podczas dokonywania Rezerwacji w Systemie Rezerwacji.
 9. Cena za wybrane usługi dodatkowe zostanie doliczona do Czynszu Najmu. W takim przypadku Opłata Rezerwacyjna zawiera w sobie przedpłatę w wysokości 100% ceny za wybrane usługi dodatkowe SOD.
 10. Ceny za usługi dodatkowe są cenami regulowanymi przez Operatora na podstawie odrębnych umów zawartych z Wynajmującymi.
 11. W przypadku wykupienia przez Turystę usług SOD w zakresie obejmującym Sprzedaż Produktów, zastosowanie mają poniższe regulacje dotyczące odbioru Produktów: (1) produkt oferowany przez Wynajmującego, zostaje przedstawiony do odbioru przez Turystę w Obiekcie w datach objętych Umową Najmu/Rezerwacją; (2) produkt oferowany przez Operatora, zostaje wysłany na adres Turysty wskazany podczas dokonywania Rezerwacji, w terminie 3 dni roboczych od wniesienia przez Turystę Opłaty Rezerwacyjnej lub nie dłuższym niż 7 dni od daty końcowej pobytu wskazanej w Rezerwacji. Turysta może wskazać do wysyłki inny adres niż adres rozliczeniowy, poprzez zamieszczenie stosownej uwagi w polu „uwagi” formularza Rezerwacji. W przypadku Produktów elektronicznych (np. bony turystyczne), wysyłka następuje w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Turysty wskazany podczas dokonywania Rezerwacji w terminie 3 dni roboczych od wniesienia przez Turystę Opłaty Rezerwacyjnej.
 12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za realizację usług dodatkowych zakupionych w systemie SOD przez Turystę, które nie stanowią przedmiotu świadczenia przez Operatora.
 13. Turysta jest uprawniony do rezygnacji z realizacji usług SOD, które nie są związane bezpośrednio z zawartą Umową Najmu, najpóźniej do dnia zakończenia trwania Umowy Najmu (opuszczenia Obiektu). W przypadku rezygnacji, Turyście przysługuje zwrot ceny za usługi niezrealizowane. Turyście nie przysługuje jednak zwrot ceny za usługi niezrealizowane, niezależnie od terminu, w którym realizacja usług SOD miała nastąpić, w przypadkach gdy Turysta: (1) nie pojawi się w Obiekcie bez wcześniejszego anulowania Rezerwacji (niedojad); (2) Wynajmujący za zgodą Turysty przystąpi do realizacji usługi na rzecz Turysty;
 14. W stosunku do usług SOD związanych bezpośrednio ze świadczeniami w ramach Umowy Najmu, Turyście nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, chyba że co innego wynika z treści zawartej Umowy Najmu lub uzgodnień dokonanych z Wynajmującym.
 15. W odniesieniu do Sprzedaży Produktów i usług odrębnych od świadczeń w ramach Umowy Najmu, szczególnie w zakresie praw konsumentów i odstąpienia od umowy Sprzedaży zawartej na odległość, zastosowanie mają szczegółowe regulacje dotyczące Sprzedaży, określone w obowiązujących przepisach oraz w zakresie wskazanym w dalszej części Regulaminu.
 16. Za udokumentowanie Sprzedaży oraz wykonanie obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji w ramach SOD, odpowiada podmiot odpowiedzialny za świadczenie tych usług.

17. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO WZGLĘDEM GOŚCI

 1. Wynajmujący są zobowiązani do spełnienia na rzecz Gości wszelkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, a ponadto obowiązków określonych w niniejszym punkcie Regulaminu.
 2. Do podstawowych obowiązków Wynajmującego należą:
  1. realizacja wszystkich postanowień Umowy Najmu zgodnie z jej treścią, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  2. zapewnienie Gościom warunków do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku poprzez zagwarantowanie udostepnienia Obiektu na okres objęty Rezerwacją, dla wskazanej liczby Gości;
  3. zapewnienie Gościom możliwości zakwaterowania w Obiekcie najpóźniej od godziny 16.00 w dniu przyjazdu Gości lub możliwości ustalenia indywidualnej godziny zakwaterowania;
  4. zapewnienie Gościom możliwości opuszczenia obiektu najwcześniej do godziny 10.00 w dniu wyjazdu lub możliwości ustalenia indywidualnej godziny opuszczenia Obiektu;
  5. uprzejma i nienaganna obsługa w zakresie wszystkich usług realizowanych na rzecz Gości;
  6. udzielanie Gościom wszelkich informacji na temat Obiektu, warunków noclegowych i odpłatności za świadczone usługi;
  7. udzielanie Gościom wszelkich informacji na temat warunków dokonywania, zmiany i anulowania Rezerwacji
  8. udzielanie Gościom wszelkich informacji na temat warunków, sposobów i terminów składania oraz rozpatrywania reklamacji w związku z wykonywaniem Umów Najmu;
  9. zagwarantowanie bezpieczeństwa Gości w Obiekcie poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń i systemów;
  10. zagwarantowanie Gościom wyposażenia zgodnego z treścią Ogłoszenia;
  11. dbanie o czystość na terenie Obiektu;
  12. wykonywanie lub nadzorowanie niezbędnych prac konserwacyjnych mających na celu utrzymanie Obiektu w nienagannym stanie technicznym i estetycznym;
  13. zagwarantowanie bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych Gości pozyskanych w związku z przyjmowanymi Rezerwacjami i zawieranymi Umowami Najmu.
 3. W przypadku niemożliwości świadczenia usług na rzecz Gości, a w szczególności braku możliwości zakwaterowania Gości w Obiekcie w umówionym terminie wynikającym z zawartej Umowy Najmu, w wyniku działań lub zaniechań Wynajmującego, zdarzeń losowych lub overbookingu, Wynajmujący powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Turystę i ustalić z nim sposób załatwienia sprawy. W szczególności, Wynajmujący powinien zadbać o zapewnienie Gościom lokalu zastępczego w podobnym standardzie i cenie, w jak najbliższej okolicy względem zarezerwowanego Obiektu, a w przypadku obiektywnego braku możliwości zapewnienia lokalu zastępczego, powinien niezwłocznie zwrócić Turyście wszystkie poniesione przez niego koszty w związku z zamiarem realizacji Umowy Najmu (odbycia pobytu).
 4. W przypadku powstania overbookingu dla Umów Najmu zawartych w Systemie Rezerwacji (przy udziale Operatora) lub wystąpienia innych przyczyn uniemożliwiających zakwaterowanie Gości w Obiekcie zgodnie z zawartą Umową Najmu, Wynajmujący powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Turystę i ustalić z nim sposób załatwienia sprawy. W przypadku, gdy Turysta nie zgodzi się na zmianę dat pobytu lub bezpłatne odwołanie rezerwacji (odstąpienie od Umowy Najmu), Wynajmujący ma obowiązek zapewnienia Gościom lokalu zastępczego w podobnym standardzie i cenie, w jak najbliższej okolicy względem zarezerwowanego Obiektu. W braku możliwości zapewnienia lokalu zastępczego w ramach zasobów jakimi dysponuje Wynajmujący, powinien on zająć się rezerwacją innego lokalu na rzecz Gości i pokryć wszystkie związane z tym koszty. W razie zaistnienia takich okoliczności, Operator po powzięciu informacji o niemożliwości spełnienia świadczenia przez Wynajmującego, podejmie kroki w celu zapewnienia Gościom lokalu zastępczego na koszt i ryzyko Wynajmującego. Jeżeli zapewnienie lokalu zastępczego przez Operatora będzie niemożliwe z powodu braku dostępnych miejsc w danym terminie lub gdy Turysta nie zaakceptuje lokalu zastępczego zaproponowanego przez Operatora, Operator zwróci Turyście wszystkie wpłacone dotąd kwoty w wysokości nominalnej, które znajdują się na przechowaniu u Operatora. Operator nie gwarantuje jednak dokonania zwrotu na rzecz Turysty w przypadku, gdy płatności były przez Turystę regulowanie w niepełnej wysokości lub z pominięciem Operatora.
 5. W przypadku braku poinformowania Turysty o braku możliwości zakwaterowania Gości z wyprzedzeniem umożlwiającym Turyście ewentualne odwołanie podróży, a brak możliwości zapewnienia Gościom lokalu zastępczego na zasadach określonych powyżej wyniknie dopiero się po przybyciu Gości na miejsce, Wynajmujący będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów podróży Gości do Obiektu i z powrotem do miejsca zamieszkania Turysty oraz wszystkich kosztów ubocznych związanych z podróżą Gości i niezbędnych do odbycia podróży – do wysokości rzeczywistych kosztów poniesionych przez Gości.
 6. Dodatkowe i niewskazane w Regulaminie obowiązki Wynajmującego mogą być określone w odrębnych regulaminach udostępnianych Gościom przez Wynajmujących. Zalecamy zapoznanie się z tymi regulacjami przed dokonaniem Rezerwacji.
 7. Szczegółowe Obowiązki Wynajmującego w zakresie realizacji usług związanych z wykonaniem Umów Najmu oraz usług związanych z zakwaterowaniem Gości i usług dodatkowych realizowanych na rzecz Gości przez Wynajmującego, w zależności od zakresu działalności Wynajmującego, są regulowane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności: (1) Kodeksie cywilnym; (2) Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 884 ze zm.); (3) Ustawie z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. 2017 poz. 2361); (3) Ustawie z dn. 12. Stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 1991 Nr 9, poz. 31 ze zm.); (4) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. 2004, Nr 188, poz. 1945 ze zm.);

18. UPRAWNIENIA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Turyści dokonujący Rezerwacji i zawierający Umowy Najmu Obiektów oraz pozostali Goście są zobowiązani do przestrzegania treści zawartych Umów Najmu, przepisów obowiązującego prawa, dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego, z poszanowaniem zasad określonych w niniejszym punkcie Regulaminu.
 2. Goście mogą być zobowiązani także do przestrzegania zasad i obowiązków panujących w Obiekcie, określonych w odrębnych regulacjach i udostępnianych Gościom przez Wynajmujących. Zalecamy zapoznanie się z tymi regulacjami przed dokonaniem Rezerwacji.
 3. Do podstawowych obowiązków Gości należą:
  1. realizacja wszystkich postanowień Umowy Najmu i Rezerwacji zgodnie z ich treścią;
  2. przestrzeganie godzin zakwaterowania i opuszczenia Obiektu (tzw. doby hotelowej);
  3. terminowe regulowanie płatności wynikających z zaciągniętych zobowiązań i w związku z realizacją na rzecz Gości wszelkich usług przez Wynajmującego lub Operatora;
  4. korzystanie z Obiektu wyłącznie przez Gości w liczbie wskazanej w Rezerwacji, chyba że z postanowień między stronami wynika co innego;
  5. przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, z poszanowaniem prawa innych osób przebywających na terenie Obiektu do spokojnego wypoczynku, w tym w szczególności do: (1) przestrzegania ciszy nocnej, której godziny mogą być regulowane przez Wynajmującego; (2) nie palenia tytoniu i innych używek w miejscach do tego nieprzeznaczonych; (3) nie spożywania alkoholu w miejscach do tego nie przeznaczonych; (4) nie zażywania narkotyków i innych substancji ograniczających świadomość; (5) nie palenia otwartego ognia (ogniska, grille itp.) poza miejscami, w których jest to dozwolone;
  6. nie korzystania z Obiektu w celach innych niż wynika z Umowy Najmu oraz przeznaczenia Obiektu, w szczególności do nieprzechowywania w Obiekcie i na jego terenie: (1) ładunków niebezpiecznych, w tym broni dla posiadania której wymagane jest zezwolenie – bez zezwolenia, amunicji, materiałów wybuchowych i łatwopalnych; (2) substancji aktywnych chemicznie i biologicznie, w tym żrących i uwalniających gazy trujące lub odurzające, mogących wywołać zatrucia, oparzenia, rozstroje zdrowia i negatywne odczucia fizjologiczne; (3) narkotyków i wszelkich substancji psychotropowych, które nie stanowią lekarstw przeznaczonych do wyłącznego użytku osoby uprawnionej na podstawie wskazań lekarskich;
  7. niezwłocznego informowania Wynajmującego o wszelkich brakach, wadach, usterkach i niezgodnościach zastanych w Obiekcie;
  8. niezwłocznego informowania Operatora w przypadku naruszenia przez Wynajmującego ciążących na nim obowiązków wynikających z Umowy Najmu, Rezerwacji, Regulaminu lub przepisów prawa;
  9. utrzymania podczas pobytu Obiektu oraz jego wyposażenia w należytym stanie technicznym i estetycznym oraz należytego ich zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, kradzieżą i innymi czynnikami mogącymi powodować straty Wynajmującego. Obowiązek ten w szczególności dotyczy dokładnego zamykania drzwi i okien, wyłączania urządzeń niebędących w użyciu oraz staranne przechowywanie kluczy do drzwi wejściowych (w tym kart kodowanych) i nieudostępnianie ich osobom postronnym;
 4. Szczegółowy zakres odpowiedzialności Gości regulowany jest przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego.
 5. Gościom przysługują uprawnienia wynikające z przepisów obowiązującego prawa oraz zawartej Umowy Najmu, z poszanowaniem zasad Regulaminu.
 6. Do podstawowych uprawnień Gości należą:
  1. prawo do korzystania z Obiektu oznaczonego w Umowie Najmu przez oznaczony czas;
  2. prawo do korzystania z infrastruktury technicznej i udogodnień znajdujących się na terenie Obiektu, w sposób wynikający z jej przeznaczenia i w zakresie określonym Umową Najmu;
  3. prawo do realizacji na rzecz Gości wszelkich usług dodatkowych świadczonych przez Wynajmującego na terenie Obiektu, w zakresie wynikającym z zawartej Umowy Najmu oraz w zakresie innych umów o świadczenie usług oferowanych przez Wynajmującego lub podmioty trzecie współpracujące z Wynajmującym;
  4. prawo do informacji, w tym wglądu do dokumentacji prawnej i technicznej prowadzonej dla Obiektu oraz dokumentacji poświadczającej status Wynajmującego;
  5. prawo do składania reklamacji wynikających z niezgodności Obiektu z Umową Najmu, w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy szczególne, a w szczególności: (1) jeżeli rzecz najęta ma wady, które ograniczają jej przydatność do umówionego użytku, Turysta może żądać od Wynajmującego odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad; (2) jeżeli  wady są poważniejsze i uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie rzeczy, Turysta jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy Najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia, jednak wcześniej musi powiadomić o wadach Wynajmującego. Jeżeli ten nie usunie wad albo jeśli wady usunąć się nie dadzą, wtedy można wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym;
  6. realizacja praw konsumentów przysługujących Turystom zawierającym z Wynajmującym lub Operatorem Umowy Sprzedaży na odległość (inne niż umowa Najmu) usług i Produktów SOD – w zakresie przewidzianym Regulaminem i obowiązującymi przepisami;
  7. prawo do składania skarg, zażaleń i wniosków w związku z działalnością prowadzoną przez Wynajmującego z naruszeniem obowiązujących przepisów do organów władzy  państwowej i samorządowej, w tym organów ścigania w przypadku podejrzenia popełnienia przez Wynajmującego lub osoby współpracujące z Wynajmującym czynów zabronionych;
  8. prawo do poinformowania Operatora o nierzetelnym lub nieuczciwym Wynajmującym, o niezgodności Obiektu z treścią Ogłoszenia oraz każdorazowym naruszeniu przez Wynajmującego postanowień Regulaminu, z jednoczesnym prawem do żądania sprostowania treści Ogłoszenia lub podjęcia wobec Wynajmującego działań przewidzianych w Regulaminie.

19. REKLAMACJE DOTYCZĄCE UMOWY NAJMU

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Wynajmującego względem Turysty w związku z zawartymi Umowami Najmu są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
 2. Reklamacje związane Umową Najmu zawartą w drodze bezpośredniego kontaktu Turysty z Wynajmującym, w tym w szczególności dotyczące Rezerwacji, Obiektu, rozliczeń z Wynajmującym i pobytu, Turysta powinien zgłaszać bezpośrednio u danego Wynajmującego korzystając z danych kontaktowych udostępnionych w Ogłoszeniu lub innych danych udostępnionych przez Wynajmującego z pominięciem Serwisu.
 3. Reklamacje związane Umową Najmu zawartą w Systemie Rezerwacji, Turysta powinien zgłaszać u danego Wynajmującego, za pośrednictwem Operatora korzystając z danych kontaktowych udostępnionych w Potwierdzeniu Rezerwacji lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na podstronie „/kontakt” w Serwisie.
 4. Prawa i obowiązki Turysty względem Wynajmującego dotyczące skorzystania
  z prawa rękojmi z tytułu wady rzeczy najętej i odstąpienia od Umowy Najmu z powodu wady rzeczy najętej są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  w szczególności w Kodeksie cywilnym.
 5. Wynajmujący obowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów mających na celu ochronę praw Turysty oraz jego prawo do reklamacji i odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w przepisach.
 6. Wynajmujący ma obowiązek ustosunkować się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 7. Operator rozpatruje reklamacje złożone w związku z Umową Najmu zawartą w Systemie Rezerwacji, w porozumieniu z Wynajmującym i ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

20. OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA WZGLĘDEM GOŚCI

 1. Niniejszy punktu Regulaminu i postanowienia w nim zawarte są skierowane do Usługobiorców będących Turystami oraz Gośćmi w rozumieniu niniejszego Regulaminu i są wiążące bezwarunkowo.
 2. Odpowiedzialność Operatora jest ograniczona ze względu na prawny charakter roli, w jakiej występuje Operator w taki sposób, że nie może on być odbiorcą roszczeń z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Umów Najmu zawartych za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub w wyniku korzystania przez Usługobiorców z zasobów i treści Serwisu Internetowego.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść Umów Najmu zawieranych pomiędzy Turystą i Wynajmującym.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niezgodności Obiektów prezentowanych w Serwisie z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym. Dotyczy to zarówno treści opisowych jak i graficznych, w tym zdjęć Obiektów.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne i fizyczne Obiektów ograniczające lub uniemożliwiające przydatność Obiektów do użytku przez Gości.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zakwaterowania Gości w Obiekcie, bez względu na charakter i przyczynę braku możliwości zakwaterowania, o ile wynika ona z działań lub zaniechań osób trzecich względem Operatora, w tym Wynajmujących.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody na mieniu i osobach, poniesione przez Gości w wyniku dokonania Rezerwacji lub zawarcia i wykonania Umowy Najmu Obiektów prezentowanych w serwisie. Wyłączenie odpowiedzialności Operatora rozciąga się na wszystkie rzeczy ruchome, w tym pojazdy i zwierzęta będące w posiadaniu Gości.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za realizację prawnych obowiązków ciążących na Wynajmującym z uwagi na prowadzenie działalności związanej z zakwaterowaniem Gości w Obiekcie, w tym świadczenia przez Wynajmującego wszelkich usług dodatkowych na rzecz Gości, a w szczególności obowiązków polegających na: (1) dokonywaniu okresowych przeglądów technicznych Obiektu lub budynku, w którym Obiekt się znajduje; (2) posiadania stosownych decyzji administracyjnych w tym odbiorów, koncesji i pozwoleń; (3) spełnienia świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na rzecz Gości niezależnie od podstawy prawnej, przyczyny i czasu powstania zobowiązania; (4) realizacji obowiązku prawnego zgłoszenia Obiektu lub jego części do właściwych rejestrów i ewidencji.
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za realizację przez Wynajmującego ciążących na nim obowiązków przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, a w szczególności za: (1) udokumentowanie sprzedaży na rzecz Gości; (2) pobranie, ewidencjonowanie i rozliczanie Opłaty Klimatycznej; (3) zapłatę należności podatkowych na rzecz jakichkolwiek podmiotów niezależnie od podstawy prawnej, przyczyny i czasu powstania zobowiązania podatkowego;

21. OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA WZGLĘDEM WYNAJMUJĄCYCH

 1. Niniejszy punktu Regulaminu i postanowienia w nim zawarte są skierowane do Usługobiorców będących Wynajmującymi w rozumieniu niniejszego Regulaminu i są wiążące dla wszystkich Wynajmujących bezwarunkowo.
 2. Odpowiedzialność Operatora jest ograniczona ze względu na prawny charakter roli, w jakiej występuje Operator w taki sposób, że nie może on być odbiorcą roszczeń z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Umów Najmu zawartych za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub w wyniku korzystania przez Usługobiorców z zasobów i treści Serwisu Internetowego.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Najmu przez Turystę. W szczególności, Operator nie ponosi odpowiedzialności za: (1) realizację obowiązku zapłaty przez Turystę Czynszu Najmu w umówionej wysokości, wraz z wszelkimi opłatami dodatkowymi; (2) zniszczenia, szkody i straty Wynajmującego, zarówno materialne jak i niematerialne, na rzeczach i osobach, powstałe w wyniku działań lub zaniechań Gości, wyrządzone Wynajmującemu umyślnie jak i nieumyślnie przez Gości.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty Wynajmującego spowodowane przeznaczeniem Obiektu do używania przez osoby trzecie, a w szczególności za zużycie Obiektu i jego wyposażenia w wyniku ich eksploatacji przez Gości.

22. OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługobiorca może zrezygnować z korzystania z TWOJAJURATA.PL lub poszczególnych Usług Elektronicznych zgodnie z warunkami korzystania z nich wskazanymi w Regulaminie.
 2. Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy. W przypadku Wynajmujących może to nastąpić również w odniesieniu do poszczególnych Ogłoszeń. Działania, o których mowa powyżej, Operator podejmuje tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim są one konieczne, przy zachowaniu następujących warunków:
  1. Podstawami ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy są:
   • podanie przez Usługobiorcę w ramach Serwisu niepełnych (w przypadku, kiedy są obowiązkowe) lub nieprawdziwych danych identyfikacyjnych lub kontaktowych (np. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres);
   • modyfikacja Ogłoszenia (w tym jego przedmiotu i opisu) przez Usługobiorcę naruszająca przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich;
   • naruszenia przez Usługobiorcę warunków wskazanych w Regulaminie;
   • wysyłanie wiadomości o charakterze spamu do innych Usługobiorców w ramach korespondencji prywatnych, w tym również treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich stron, z wyłączeniem dozwolonych przypadków wskazanych w Regulaminie;
   • nawiązanie przez Usługobiorcę współpracy z Operatorem w innym celu niż wynika to z zawartej umowy;
   • działania danego Usługobiorcy grożą naruszeniem renomy Operatora i jego Serwisu Internetowego;
   • zaleganie przez Usługobiorcę z jakimikolwiek wymagalnymi płatnościami na rzecz Operatora;
   • niewywiązywanie się przez Wynajmującego z zobowiązań zaciąganych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w tym przede wszystkim odmowa zakwaterowania Turysty w zarezerwowanym Obiekcie; oferowanie Obiektu nieistniejącego, rażąco niezgodnego z opisem (w tym zdjęciami) lub niespełniającego norm przewidzianych w przepisach prawa; zaniedbywanie obowiązków prawnych, w tym wynikających z treści Umowy Najmu względem Turystów;
   • Weryfikacja Obiektu lub danych Usługobiorcy prowadzona przez Operatora zgodnie z Regulaminem, stwarza uzasadnione podejrzenia co do braku wiarygodności, prawdziwości i rzetelności tych danych lub umocowania Usługobiorcy do rozporządzania Obiektem i pobierania pożytków z tytułu najmu Obiektu;
   • obowiązek prawny lub regulacyjny, na podstawie którego Operator zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy;
   • skorzystanie przez Operatora z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej;
   • wielokrotne naruszenie Regulaminu przez Usługobiorcę.
  2. Ograniczenie Usług Elektronicznych polega na czasowym ograniczeniu Usługobiorcy możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Konta, a w przypadku Wynajmujących – także na czasowym ograniczeniu wyświetlania danych kontaktowych zawartych w Ogłoszeniu lub czasowym wyłączeniu Systemu Rezerwacji dla Obiektu.
  3. Zawieszenie Usług Elektronicznych polega na czasowym wyłączeniu Usługobiorcy dostępu do wszystkich funkcjonalności Konta, a w przypadku Wynajmujących – także na czasowym cofnięciu Publikacji Ogłoszenia.
  4. W czasie ograniczenia lub zawieszenia Usług Elektronicznych Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Operatora.
  5. Ograniczenie lub zawieszenie Usług Elektronicznych trwa do czasu ustania przyczyny będącej podstawą do ich zastosowania. Operator cofa w takim wypadku nałożone ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki.Ograniczenia lub zawieszenie mogą być cofnięte także w przypadku potwierdzenia przez Usługobiorcę usunięcia przyczyny będącej podstawą do ich zastosowania, niezwłocznie po otrzymaniu takiego potwierdzenia od Usługobiorcy.
  6. Operator podejmuje decyzję o wyborze sposobu i zakresu ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy w sposób rozsądny, konieczny i proporcjonalny do charakteru i zakresu zaistnienia podstaw do podjęcia określonej decyzji oraz jej konsekwencji dla danego Usługobiorcy. Operator przed podjęciem decyzji w miarę możliwości wzywa Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe – Operator może podjąć stosowną decyzję. Operator w pierwszej kolejności zobowiązuje się podjąć decyzję o ograniczeniu, a następnie dopiero o zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych, jeżeli samo ograniczenie okaże się niewystarczające lub niecelowe. Zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych jest traktowane jako ostateczne rozwiązanie z Usługobiorcą umowy o korzystanie z usług TWOJAJURATA.PL i jego podstawą mogą być jedynie przyczyny wynikające z obowiązku prawnego lub wielokrotnego naruszenia Regulaminu.
  7. W przypadku podjęcia decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy Operator przekazuje temu Usługobiorcy – zanim decyzja o ograniczeniu lub zawieszeniu stanie się skuteczna lub najpóźniej w momencie, w którym staje się ona skuteczna – uzasadnienie tej decyzji w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej.
  8. W przypadku gdy Operator podejmuje decyzję o zakończeniu świadczenia wszystkich swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy, przekazuje temu Usługobiorcy, co najmniej 30 dni przed dniem, w którym decyzja o zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych staje się skuteczna, uzasadnienie tej decyzji w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej. Okres powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma zastosowania w przypadku gdy Operator:
   • podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy w sposób uniemożliwiający mu dotrzymanie tego okresu powiadomienia,
   • korzysta z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej,
   • może wykazać, że dany Usługobiorca wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.

W powyższych przypadkach, gdy okres powiadomienia nie ma zastosowania, Operator przekazuje danemu Usługobiorcy, bez zbędnej zwłoki, uzasadnienie tej decyzji co najmniej w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej.

I. Uzasadnienie decyzji Operatora o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych musi zawierać odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności – w tym treści powiadomień otrzymanych od stron trzecich – które doprowadziły do podjęcia przez Operatora danej decyzji, a także odniesienie do mających zastosowanie podstaw tej decyzji, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Operator nie musi podawać (1) uzasadnienia w przypadku, gdy podlega on prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi nieprzedstawiania konkretnych faktów lub okoliczności albo (2) odniesienia do mającej zastosowanie podstawy lub mających zastosowanie podstaw, w przypadku, gdy może wykazać, że dany Usługobiorca wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.

J. W przypadku ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia Usług Elektronicznych, Operator zapewnia Usługobiorcy możliwość wyjaśnienia faktów i okoliczności w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w REgulaminie. W przypadku cofnięcia decyzji o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu usług przez Operatora, przywraca on bez zbędnej zwłoki Usługobiorcy dostęp do tych usług, w tym również przywracając mu dostęp do danych osobowych lub innych danych, który wynikał z korzystania przez niego z Usług Elektronicznych zanim decyzja o tym ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu stała się skuteczna.

3. Operator zastrzega sobie prawo wezwania Usługobiorcy do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez Usługobiorcę treści w ramach TWOJAJURATA.PL, w tym w ramach Ogłoszeń, gdy naruszają one niniejszy Regulamin, wraz z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania – do usunięcia tych treści. Operator zastrzega sobie również prawo wezwania Usługobiorcy do zmiany zdjęć lub innych materiałów wizualnych zamieszczonych w Serwisie, w tym w ramach Ogłoszeń, jeśli nie spełniają one wymogów estetycznych Serwisu.

4. Zakończenie Usługobiorcy dostępu do Usług Elektronicznych w jakimkolwiek trybie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Usługobiorcy przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż świadczenie Usług Elektronicznych) zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.

23. DOSTĘP DO DANYCH W TWOJAJURATA.PL

 1. Operator i Usługobiorcy podczas korzystania z Serwisu Internetowego mogą uzyskać dostęp do następujących kategorii danych osobowych lub innych danych, które Usługobiorcy dostarczają na potrzeby korzystania z TWOJAJURATA.PL lub które są generowane w wyniku korzystania przez nich z TWOJAJURATA.PL:
  (1) Usługobiorca, który nie posiada Konta: dane ogólnodostępne w TWOJAJURATA.PL podczas jego przeglądania, takie jak podstawowe dane Wynajmujących zamieszczone przez nich w ramach Publikacji Ogłoszenia (np. imię i nazwisko, nazwa Obiektu, adres, lokalizacja, numer telefonu, logo) i inne potencjalne dane zawarte w opisach poszczególnych Ogłoszeniach dostępnych w TWOJAJURATA.PL, w tym również informacje dotyczące działalności oraz opinii; (2) Turyści: dane takie jak powyżej, a dodatkowo informacje podane przez siebie dobrowolnie w trakcie korzystania z TWOJAJURATA.PL (w tym informacje udostępnione w ramach Konta), informacje o zarezerwowanych Obiektach i zawartych Umowach Najmu, informacje o obserwowanych Ogłoszeniach oraz informacje udostępnione mu dobrowolnie przez Wynajmującego w trakcie korespondencji prywatnej prowadzonej za pośrednictwem TWOJAJURATA.PL lub poza Serwisem; (3) Wynajmujący: dane takiej jak powyżej, a dodatkowo informacje o historii opublikowanych Ogłoszeń, informacje o zapytaniach (wiadomościach prywatnych) otrzymanych od pozostałych Usługobiorców w związku z Ogłoszeniami, informacje podane przez siebie dobrowolnie w Ogłoszeniach i innych publikacjach w obrębie Serwisu, informacje o pozyskanych Rezerwacjach, dane statystyczne dotyczące wyników transakcji dokonywanych w  TWOJAJURATA.PL (o ile na daną chwilę funkcjonalności takie są dostępne); (4) Operator Serwisu Internetowego: posiada dostęp do wszystkich danych udostępnianych i generowanych przez każdego Usługobiorcę korzystającego z TWOJAJURATA.PL, w tym również takich, do których dostęp posiadają zarejestrowani Usługobiorcy zgodnie z zasadami wskazanymi w postanowieniach poprzedzających.
 2.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Operator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Operatora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (korzystanie z usług TWOJAJURATA.PL oraz obowiązki ustawowe Operatora).
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem i realizacją Umowy Najmu w wyniku bezpośredniego kontaktu Turysty z Wynajmującym jest Wynajmujący, a w niektórych przypadkach – w zakresie odrębnych umów z Wynajmującymi i w związku z zawarciem i realizacją Umowy Najmu dokonanej w Systemie Rezerwacji – administratorem niektórych danych osobowych jest także Operator. Wynajmujący, którzy przetwarzają dane osobowe Turystów uzyskane za pośrednictwem TWOJAJURATA.PL, są zobowiązani przetwarzać je zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dołożyć należytej staranności w celu ochrony danych osobowych, do których dostęp uzyskają za pomocą Serwisu Internetowego i obowiązani są nie wykorzystywać uzyskanych danych w innych celach niż do korzystania z Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych, chyba że podstawa takiego działania ma umocowanie w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

24. KONTAKT Z OPERATOREM

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Operatorem jest formularz kontaktowy dostępny na stronie TWOJAJURATA.PL na podstronie „/kontakt”, Chat oraz poczta elektroniczna (adres e-mail: info(et)twojajurata.pl), za pośrednictwem których można wymieniać z Operatorem informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego oraz zasięgnąć pomocy technicznej. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Operatorem także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

25. REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Operatora względem Usługobiorcy za działanie Serwisu Internetowego są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail: info(et)twojajurata.pl) lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.  
 3. Operator zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Operatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Operator ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

26. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawartej dotyczą prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz umowy o świadczenie Usług Elektronicznych, które przysługuje wyłącznie Konsumentom zawierającym na odległość umowy z Operatorem lub Wynajmującym, w tym w zakresie Sprzedaży Produktów i usług objętych systemem Service On Demand (SOD).
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, która pozostaje bez związku z realizacją Umowy Najmu, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w dalszej części Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone zgodnie z danymi kontaktowymi podmiotu odpowiedzialnego za realizację umowy.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: (1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (a) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (b) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; (2) w przypadku pozostałych umów (np. o świadczenie Usług Elektronicznych) – od dnia zawarcia umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 6. Podmiot będący stroną umowy z Konsumentem ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły dostępny sposób dostawy).
 7. Podmiot będący stroną umowy z Konsumentem dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli podmiot będący strona umowy z Konsumentem nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt drugiej stronie umowy lub przekazać go osobie upoważnionej przez tę stronę umowy do odbioru, chyba że Konsumentowi zostało zaproponowane, że odbiór Produktu nastąpi przez stronę dokonującą czynności z Konsumentem. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument powinien zwrócić Produkt, korzystając z danych kontaktowych udostępnionych w otrzymanym potwierdzeniu zakupu lub w Serwisie, chyba że Konsumentowi zostanie wskazany inny adres do zwrotu po otrzymaniu jego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:(1) Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w chwili zakupu, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów; (2) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu; (3) W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (3)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7),; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; (11) w zakresie emisji i sprzedaży bonów turystycznych.
 12. Zawarte w niniejszym punkcie postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.

27. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie:http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę lub Operatora); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

28. OGRANICZONA ODPWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA WZGLĘDEM PRZEDSIĘBIORCÓW Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Niniejszy punkt Regulaminu i postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę niebędącego Konsumentem, a także niebędącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.
 2. Operatorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej
  z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Operatora.
 3. Operator nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzeń o charakterze siły wyższej (np. przerwy w dostawie prądu lub dostępie do Internetu, włamania hackerskie, katastrofy naturalne, epidemie, rozruchy, wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Operatora.
 4. Operator ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Operatorowi przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z usług TWOJAJURATA.PL, a w każdym razie nie więcej niż do kwoty pięciuset złotych. Operator ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Operatorem a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora.

29. PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE

 1. Operator dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Operatora (np. ataki DDOS –  distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu i jego Usług Elektronicznych. Operator podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Operator obowiązany jest informować niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
 3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Operator podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 4. Operator planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności, aby planowane były na pory o zmniejszonym natężeniu ruchu (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Operatora. Operator informuje Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także przewidywaną długość trwania planowanej przerwy.
 5. Operator nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Niniejszy punkt Regulaminu nie ma na celu wyłączać ani ograniczać ustawowej odpowiedzialności Operatora względem Usługobiorcy będącego Konsumentem (albo Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta).

30. PRAWA AUTORSKIE DO TWOJAJURATA.PL ORAZ TREŚCI USŁUGOBIORCÓW

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Operatora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, których zezwolenia Operator posiada i objęte są ochroną przepisów Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Serwis Internetowy stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego i  należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować (tłumaczenia kodu źródłowego), dezasemblować (odtwarzania kodu źródłowego) lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Znaki handlowe Operatora oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Usługobiorca zamieszczający w TWOJAJURATA.PL treści stanowiące utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego obowiązany jest zapewnić, że posiada autorskie prawa majątkowe lub inne wymagane prawem zezwolenia w zakresie pozwalającym na rozpowszechnianie tych utworów w ramach TWOJAJURATA.PL. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Operatora w związku z naruszeniem jej praw na skutek zamieszczenia określonych treści przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym, Usługobiorca obowiązany jest pomóc Operatorowi w wyjaśnieniu sytuacji oraz zwolnić Operatora od wszelkich roszczeń i odpowiedzialności za dokonane przez Usługobiorcę naruszenia.
 5. Z chwilą zamieszczenia przez Usługobiorcę w TWOJAJURATA.PL treści, do których prawa autorskie lub innewymagane prawem zezwolenia przysługują Usługobiorcy, udzielona zostaje Operatora nieodpłatna, niewyłączna, zbywalna i przenoszalna licencja na korzystanie z otrzymanych treści, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu (lecz nie krócej niż przez czas trwania umowy o korzystanie z usług TWOJAJURATA.PL) na następujących polach eksploatacji: (1) trwałego lub czasowego rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz przechowywania tych treści techniką cyfrową, w tym za pośrednictwem komputera, urządzeń mobilnych oraz sieci Internet, dla celów prawidłowego świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz wszystkich Usługobiorców Serwisu oraz możliwości prowadzenia promocji i reklamy Serwisu za pośrednictwem profili TWOJAJURATA.PL w mediach społecznościowych; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia tych treści w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz ich przechowywania w wyżej przewidzianych celach niezbędne jest ich zwielokrotnienie; (3) publicznego udostępniania za pośrednictwem strony Serwisu Internetowego oraz w mediach społecznościowych TWOJAJURATA.PL w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

31. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez TWOJAJURATA.PL zawierane są w języku polskim oraz zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany Regulaminu:

  A. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych; dodania nowych płatnych usług lub wprowadzenia odpłatności za usługi dotychczas bezpłatne; zmiany sposobów i terminów płatności; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa; zmiany danych Operatora – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

  B. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian taryfy opłat i prowizji należnych od Usługobiorców, bez podawania przyczyn, w szczególności ze względu na inflację oraz do wprowadzania/zmiany/ustalania polityki dotyczącej standaryzacji: opisów, zdjęć, itp., bez konieczności zmian Regulaminu.  

  C. Okres powiadomienia o proponowanych zmianach Regulaminu przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 15 dni od dnia powiadomienia, z wyłączeniem przypadków określonych w Regulaminie. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę z Operatorem przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.

  D. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym (np. umowa o korzystanie z Konta), zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Usługobiorca może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W przypadku gdy zmiana Regulaminu ma skutkować podniesieniem lub wprowadzeniem nowych opłat za korzystanie z Serwisu, Usługobiorca będący Konsumentem (albo Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta) ma także prawo odstąpienia od umowy.

  E. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zawarte, wykonane i realizowane umowy zawarte z Operatorem oraz w wyniku korzystania z Serwisu – z podmiotami trzecimi.

  F. Operator może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, tj. ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy Operator: (1) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia; (2) musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego; Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Operatorem lub Wynajmującym, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Operator/Wynajmujący gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01. września 2023r.

Regulamin w wersji obowiązującej do 31.08.2023r. w tym umów najmu zawartych do 31.08.2023r. włącznie, do pobrania here>